MOGEN MINIMA BIJVERDIENEN? Door: Johan Meezen commissielid VCP

MOGEN MINIMA BIJVERDIENEN? Door: Johan Meezen commissielid VCP

 

Minima mogen bijverdienen

Deze kop was te lezen in een artikel in het Dagblad van het Noorden d.d. 13 november. In het artikel werd duidelijk gemaakt door wethouder Boon, dat inwoners van de gemeente Oldambt met een bijstandsuitkering vanaf januari 2018 een netto bedrag van 201 euro mogen bijverdienen naast hun uitkering. Ook wordt in het artikel gesteld dat men niet gekort wordt op de uitkering. Het afgelopen jaar zijn er vier gemeenten in ons land geweest die mochten experimenteren met deze nieuwe regels, te weten Groningen / Ten Boer, Wageningen, Tilburg en Deventer. Deze gemeenten hebben voor 2 jaar de gelegenheid gekregen van het ministerie van Sociale Zaken anders om te gaan met de uitvoering van de regels in de bijstand. Iedere gemeente mag een eigen invulling geven hoe ze dit willen doen maar wel binnen de gestelde kaders. Deze toetsingskaders zijn opgesteld door de organisatie ZonMw, waar ook de universiteiten van Groningen, Utrecht en Tilburg bij zijn betrokken. Ten tijde van dit schrijven is nog niet bekend welke regels de gemeente Oldambt gaat stellen aan het bijverdienen.

Ruimte voor eigen experimenten

Amsterdam begint zelf een experiment, omdat de gemeente niet mee mag doen aan de proef zoals gesteld aan de andere vier gemeenten. De hoofdstad had niet in de regels opgenomen dat deelnemers verplicht zijn een tegenprestatie te leveren, zoals voor deelname aan het landelijk experiment is vereist. Het ministerie van Sociale Zaken ziet net als Amsterdam wel ruimte voor gemeenten om een eigen experiment te beginnen en “gaat ervan uit dat de proef goed in elkaar steekt”, zoals het in al dit soorten verwacht. Staatssecretaris van Ark moet het experiment nog wel bestuderen en is “benieuwd hoe het onderzoek er uitziet”. Het moet uiteraard wel binnen de kaders van de Participatiewet vallen. Amsterdam is de eerste gemeente die een eigen experiment onderneemt. Het is nog maar de vraag of veel andere gemeenten dat voorbeeld volgen. Bij een eigen proef moet veel meer worden verantwoord. Lokale resultaten leggen bovendien veel minder gewicht in de schaal in de discussie over verandering van de regels dan landelijke uitkomsten.

Vragen VCP

Naar aanleiding van vragen door de VCP aan het college van onze gemeente wat voor gevolgen dit kan hebben op o.a. huur- en zorgtoeslag en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen was het antwoord dat die er niet zijn. Als VCP zijn wij hier nog niet gerust over omdat in andere gemeenten maar ook door het ministerie wordt gesteld dat het wel degelijk invloed kan hebben op toeslagen en kwijtscheldingen. Zolang de gemeente Oldambt de regels nog niet heeft gepubliceerd blijft een ieder nog in het ongewisse, maar houden wij het scherp in de gaten.

Vrijlating

Wat steeds terugkeert, ook bij de gemeente Oldambt, is het woord “vrijlating”. Wat houdt dit nu in?De vrijlatingsregeling regelt hoeveel u mag bijverdienen als u bijstand krijgt, hoeveel u netto zelf mag houden van uw inkomen, hoeveel het vrijgelaten bedrag is. Extra inkomen is van invloed op de hoogte van uw bijstandsuitkering maar via de vrijlatingsregeling kan het korten op uw bijstandsuitkering onder voorwaarden worden voorkomen. Wat zijn die voorwaarden en welk inkomen moet u voor de bijstand doorgeven aan de gemeente? De gemeente bepaalt immers hoe hoog het bedrag aan bijstand wordt, controleert uw gegevens en kan sancties uitdelen.

Bijstand is aanvulling op uw inkomen

Omdat een bijstandsuitkering een aanvulling is op uw inkomen om er zo voor te zorgen dat uw inkomen per maand niet onder de bijstandsnorm terecht komt, wil de gemeente weten wat uw inkomen is. Dat kan regulier inkomen zijn maar het kunnen ook bijverdiensten zijn. Wie niet eerlijk is over zijn inkomen en daarop betrapt wordt door de gemeente zal merken dat de bijstandsuitkering kan worden teruggevorderd, de uitkering kan worden stopgezet en dat er een boete kan worden uitgedeeld. Weest dus eerlijk over uw totale inkomen, loon, verdiensten en vermogen.

Wat is extra inkomen of bijverdienen in de bijstand?

 • Inkomen uit werk, ook deeltijdwerk, deel vrijwilligerswerk, bijverdiensten, klussen.
 • Inkomsten uit eerder werk, zoals een WW-uitkering.
 • De fiscale heffingskortingen van de Belastingdienst met uitzondering van de jonggehandicaptenkorting.
 • Inkomen van meerderjarige personen in uw huishouden, niet van kinderen jonger dan achttien jaar.

Geen extra inkomen volgens de bijstand

 • De jong gehandicaptenkorting,
 • De kinderbijslag.
 • Het kind gebonden budget.
 • De huurtoeslag.
 • De zorgtoeslag.
 • Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk tot een bedrag van € 95 per maand en maximaal € 764 per jaar als u 27 jaar of ouder bent:
 • Bij arbeidsongeschiktheid de jaarlijkse tegemoetkoming van € 255, als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent.
 • De kinderopvangtoeslag.

Bijstand: vrijlatingsregeling en bijverdienen

Als al uw inkomen bekend is, kan ook worden bekeken of u recht hebt op een vrijstelling. De vrijlatingsregeling regelt dat u onder voorwaarden een deel van uw bijverdiensten toch mag behouden zonder dat het bedrag aan bijstand wordt verlaagd. De vrijlatingsregeling geldt per individu, dus ook voor uw partner als die bijstand krijgt. De vrijlatingsregeling in de bijstand houdt het volgende in:

 • Wie 27 jaar of ouder is, mag de eerste zes maanden dat er sprake is van bijverdienen en dus een extra inkomen, hiervan 25% behouden. Dit bedrag is vrijgelaten en wordt niet gekort op uw uitkering.
 • Het vrijgelaten bedrag is in 2017 maximaal € 198 netto per maand en maximaal € 201 in 2018.
 • Voorwaarde is wel dat het totale bedrag aan bijverdiensten niet hoger wordt dan de bijstandsuitkering. Met andere woorden, u moet wel nog steeds recht hebben op bijstand om ook van de vrijlating gebruik te kunnen maken.
 • De vrijlating wordt normaliter voor maximaal zes maanden gegeven. Als u in die periode even geen werk of bijverdiensten hebt, wordt de periode van zes maanden niet daarmee verlengd. Gunstige uitzondering hierop is de alleenstaande ouder met kinderen die nog jonger zijn dan twaalf jaar en waarvoor de ouder de volledige zorg draagt. Zij kunnen een verlenging van de vrijlating krijgen.

Conclusie bijverdienen in de bijstand

Geef altijd netjes uw inkomen door, ook als het gaat om inkomen uit bijverdienen. Gedurende een periode van zes maanden kunt u in aanmerking komen voor de vrijlatingsregeling en als alleenstaande ouder zelfs voor een periode van maximaal 36 maanden. Daarna worden de extra inkomsten wel op uw uitkering gekort.

Hoger bruto inkomen
Als u gebruikmaakt van een van deze vrijlatingen, dan wordt uw bruto jaarinkomen hoger. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag.

Namens commissielid VCP,

Johan Meezen.

 

 

 

 

Deel dit bericht: