BOB

BOB, de nieuwe vergaderstructuur in onze gemeente.

Vanaf 1 januari wordt er in onze gemeenteraad vergaderd volgens de BOB structuur. Afgesproken is om deze structuur na een half jaar te gaan evalueren en daar waar nodig bij te sturen. De VCP laat nu na drie maanden zijn licht alvast hierover schijnen.

De eerste B staat voor Beeldvormende raadsbijeenkomst, van de drie welke hadden moeten plaatsvinden heeft die in januari niet plaats gevonden, die van februari ging wel door en die van maart ging ook al niet door (zover bekend op dit moment van schrijven begin maart). Voor inwoners bestaat de mogelijkheid tijdens een beeldvormende raadsbijeenkomst gebruik te maken van het spreekrecht. Op de agenda is dit terug te vinden bij het agendapunt “Bij de raad aan tafel”. Inwoners kunnen met de aanwezige raadsleden in gesprek over onderwerpen die niet zijn geagendeerd, maar wel betrekking hebben op de gemeente Oldambt en haar taken. Meepraten kan ook tijdens de behandeling van de geagendeerde inhoudelijke onderwerpen. Tot zover hoe het op papier staat.

Alleen in de praktijk blijkt het toch een moeilijkheid om burgers hier op tijd over te informeren en te activeren blijkt uit de eerste drie maanden nadat de BOB structuur in werking is getreden. De gemeente zal meer aan publiciteit moeten gaan doen om burgers te betrekken bij dit proces. Maar ook de agendacommissie zal er harder aan moeten trekken en zorgen dat er elke maand wel een Beeldvormende raadsbijeenkomst op de agenda staat met onderwerpen welke de burger aanspreken. Tijdens de werkgroep bijeenkomst is door mij naar voren gebracht om de burger op te roepen agendapunten in te sturen, daar een selectie uit maken en dan ook deze burger(s) in ieder geval uit te nodigen voor zo’n beeldvormende avond. Tot nu toe is hier nog geen actie in ondernomen.

Tijdens de normale raadsvergaderingen komt dan de O en de laatste B aan de orde, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Oordeelsvorming begint een klein beetje van de grond te komen, discussie tussen de fracties komt al beter uit de verf dan voorheen. Na dit agendapunt wordt er besloten of de raadsvoorstellen nog dezelfde avond voor Besluitvorming in aanmerking komen.

De afspraak is dat na discussie bij Oordeelsvorming er unaniem dient te worden besloten over te gaan tot Besluitvorming. In maart was de VCP fractie bij het raadsvoorstel 8.C Vaststellen Bestemmingsplan Scheemda nog niet zover om dit voorstel door te schuiven naar Besluitvorming, omdat wij meer tijd nodig hadden om informatie in te winnen bij burgers over een bepaald onderwerp. De voorzitter van de raadsvergadering probeerde op allerhande manieren toch dit voorstel door te verwijzen naar Besluitvorming. Bij tijd en wijle leek het op een kind dat zijn zin niet krijgt maar deze toch door wil drijven. Dit is niet de manier wat de raad in gezamenlijkheid heeft afgesproken en doet het democratisch spel geen recht. Afgesproken is dat we met elkaar de opgestelde regels voor de BOB structuur gaan respecteren tot aan de evaluatie na een half jaar, dit geldt voor raadsleden maar ook voor de voorzitter van de raadsvergadering.

Noot:

Bovenstaand stuk heb ik geschreven begin maart, het is inmiddels eind maart, aan de agenda zijn twee openbare digitale raadsbijeenkomsten toegevoegd te weten op de 29ste over Warmtetransitie, deze zal plaatsvinden na de raadsvergadering. Als burger kunt u meekijken niet meepraten. En de volgende dag de 30ste staat er een raadsbijeenkomst concept programma Wonen op de agenda. Hier kunnen burgers wel mee discussiëren, wel dient u dit van te voren te melden bij de griffie.

De agenda voor de maand april is inmiddels ook bekend geworden. Wat schets mijn verbazing? De beeldvormende raadsbijeenkomst is afgeblazen, zelfs de raadsvergadering, waarin normaal de oordeelsvorming en besluitvorming plaats vindt, zal geen doorgang vinden. Als reden wordt er opgegeven dat er onvoldoende inhoudelijke agendapunten zijn om een vergadering over uit te schrijven. Dat lijkt me toch stug, wat ik al eerder schreef, de agendacommissie zal toch beter zijn best moeten doen om deze avonden te vullen!

Inmiddels is er ook goed nieuws te melden, nadat de VCP had aangegeven bij de eerste oordeelsvorming vergadering begin maart meer tijd nodig had voor beeldvorming over het agendapunt waarover ik hierboven schreef en waar nogal wat commotie en discussie over ontstond, bleek dat er toch meer mogelijk is dan gedacht. Naar nu blijkt is het niet zo dat het bij één avond beeldvorming hoeft te blijven, mocht er een fractie of fracties zijn die onvoldoende informatie heeft kunnen ophalen kan er een tweede of zelfs derde beeldvorming plaatsvinden. Hierover is gesproken zowel tijdens een fractievoorzittersoverleg en agendacommissie vergadering. Dit mag zeker een pluspuntje genoemd worden.

Namens de VCP fractie,

.JOHAN MEEZEN.