Programma

 


Sociaal
Strijdbaar
Rechtvaardig

Verkiezingsprogramma 2022

De VCP,
Ervaring uit het verleden, een brede visie voor de toekomst.

VCP staat voor Verenigde Communistische Partij.

Ik hoor het al zeggen: Oh, dat zijn die communisten!  Ja, klopt dat zijn we. Neem de tijd om te kijken waar de VCP werkelijk voor staat. Zonder vooroordeel.

De CPN was een communistische Nederlandse Partij die het opnam voor de arbeiders klasse. De werklieden van de “herenboeren” en de fabrieken. Denk aan Marcus Bakker en Fré Meis. Mannen uit één stuk die geen blad voor de mond namen. Mannen die de werkelijke problemen wisten en wilden benoemen. Niet vreemd dus dat deze partij in Oost-Groningen veel aanhang kreeg. Dáár waren veel boerenarbeiders en fabrieksarbeiders in de strokarton en aardappelmeel industrie. In Oost-Groningen kwam de eerste CPN burgemeester.  in de toenmalige gemeente Beerta, later gemeente Reiderland en nu opgegaan in Oldambt. Straatnamen herinneren aan deze tijden van communistische glorie. De CPN ging echter op in Groen Links en het vuurrode bolwerk in Oost=Groningen stond in feite met lege handen. Maar niet lang.

De huidige partij-icoon Engel Modderman stond aan de wieg van een nieuwe gemeentelijke partij. Precies, de VCP.

Maar eh… zijn jullie nu wel of geen communisten?  Het antwoord hierop is even simpel als doeltreffend. De basis gedachte van het communisme leeft gewoon voort, echter de uitleg hiervan is door de jaren heen danig veranderd.  De VCP staat nog steeds voor rechtvaardige lonen. Goede arbeidsomstandigheden, prima zorg, goed onderwijs voor iedereen bereikbaar, goed en betaalbaar wonen, werkgelegenheid, sportfaciliteiten, onderhoud aan groen, veiligheid, goede infrastructuur en daarmee dus ook voor een goede florissante economie. Gewoon voor iedereen, ongeacht kleur, seksuele geaardheid, zonder racisme en of discriminatie.  En natuurlijk armoede bestrijding.

Je ziet dus duidelijk dat de VCP een moderne partij is voor iedereen. Ja, zelfs voor de ondernemers en boeren zijn wij geen vijand. Wij baseren ons gedachtegoed op een realistische en nuchtere zienswijze. Wij gaan niet afbreken maar opbouwen waar nodig. Verbeteren met een blik in het verleden, met oog op de toekomst. En nee, wij willen géén muren, maar bruggen bouwen. Vrijheid van denken en meningsuiting. Minder verschillen in de diverse bevolkingsgroepen. We willen graag dat iedereen weer gaat omkijken naar iedereen.

De woorden,  openheid en transparantie,  zullen ook in de Gemeente Oldambt betekenis krijgen. De VCP wil pertinent af van achterkamertjes politiek. Geen H7 perikelen weer in het Oldambt. Dát verdienen onze burgers in deze gemeente niet. Eerlijkheid en oprechtheid zal de boventoon zijn met een realistische blik. Een partij niet alleen voor de héle gemeente.

En blijven jullie dan wel politiek correct?  Ja natuurlijk, juist dát blijven we. Geen zoete koekjes, geen stroopsmeerderijen. Gewoon recht op het doel af. Juist wij willen die politieke correctheid weer de betekenis geven die het verdient. Strijdbaar en rechtvaardig maar wel realistisch.  We beseffen best dat we geen wonderen kunnen verrichten. We weten ook dat we niet iedereen miljonair kunnen maken. Linksom of rechtsom is de gemeente politiek afhankelijk van de landelijk politiek. Echter de mate van wegen en her-wegen kan veel betekenen. Wij willen het verschil maken tussen geld over de balk smijten en geld besteden waar het (brood) nodig is. We gaan niet slaafs achter de overheid aanlopen.

.

 


WONEN en VOLKSHUISVESTING:

De VCP heeft prima plannen voor wonen. Niet lukraak gaan afbreken maar goed kijken of buurten kunnen blijven bestaan in de huidige vorm met verbeteringen waar nodig. Zo blijft wonen betaalbaar. Een veilige woonomgeving. Goed onderhouden groen. In geval van nieuwbouw wat natuurlijk ook nodig is, zal moeten worden gekeken naar de betaalbaarheid. Senioren woningen zijn nodig in een vergrijzend land.

De krimp is voorbij en de druk op de woningmarkt neemt ook in Oldambt toe.

Dit biedt kansen, maar ook bedreigingen voor wat de betaalbaarheid van de woningvoorraad betreft.

In Oldambt wonen in verhouding veel bewoners met lage inkomens. Het is daarom belangrijk dat de voorraad sociale huurwoningen behouden blijft. Veel mensen leven in armoede ook door de hoge energiekosten en andere hoge lasten.

Renovatie en verduurzaming is belangrijk ook om de energiekosten te verlagen. VCP is wel van mening dat verduurzaamde woningen bereikbaar moeten blijven voor de lage inkomens. In het overleg tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten bindende afspraken gemaakt worden.

De gemeente Oldambt heeft de ambitie om 900 nieuwe woningen te laten bouwen. VCP is van mening dat 50% van deze woningen in de sociale huursector gerealiseerd moet worden, onder de eerste aftoppingsgrens.

Om dit te bereiken moet de gemeente Oldambt een eigen grondbedrijf oprichten, om zodoende zelf sociale huurwoningen te realiseren.

Verder dienen karakteristieke panden zoals aan de St Vitusstraat in Winschoten en Napels Oost in Heiligerlee behouden te blijven

Een deel van de nieuw te bouwen woningen beschikbaar stellen voor starters die willen kopen.

Geef ook aandacht aan kwetsbare groepen, ook zij hebben een plek in de samenleving. Overlast drukt zwaar op de leefbaarheid, dit moet actief gesignaleerd worden en aangepakt.

Onze voorstellen zijn:

 • Behoud de huidige woningvoorraad, geen sloop van huurwoningen en karakteristieke panden.
 • Na renovatie/verduurzaming moet de huur van woningen onder de eerste aftoppingsgrens blijven.
 • Nieuwbouw moet voor 50% in de sociale huursector onder de eerste aftoppingsgrens gerealiseerd worden.
 • Bouw ook levensloopbestendige woningen zodat mensen op oudere leeftijd in hun woning kunnen blijven wonen en er dus ook woningen beschikbaar zijn voor mindervaliden.
 • Bewoners in dorpen en wijken dienen zeggenschap te hebben over de inrichting en toekomst van hun woonbuurt.

  .


ZORG en WELZIJN:

De VCP staat voor de best denkbare zorg dichtbij huis. En met zorg bedoelen wij dan ook zorg in de ruimste zin van het woord.  En ja, daar is soms best wel es wat te bezuinigen maar alleen met menselijke maat. Zoals de alom bekende WMO is uitgekleed in onze gemeente, mag geen doorgang vinden. Dit kost meer dan met geld te betalen is. Iets wat we beslist niet willen. Iets wat ons allemaal raakt. Vroeg of laat.

Hanteren van indicaties volgens bezuinigingsplan is niet van menselijke waarde.

Of men nu spreekt van persoonlijke zorg of tandarts, huisarts, fysio enz.

Men ontkomt er niet aan, een ieder in onze samenleving heeft er mee te maken.

Oog voor mens en detail, is een vooropgesteld iets waar aan en zeker mee gewerkt dient te worden.

Als gemeente kunnen we trots zijn op onze OZG, een belangrijke voorziening voor ons allemaal.

De VCP pleit voor juiste zorg voor onze inwoners.

Zorg waar ‘de mens’ centraal staat en de juiste deskundigheid van de zorgaanbieder meegenomen wordt in een besluit.

Een grondrecht voor het leven creëer je door toegankelijke zorg voor iedereen.

Eerlijke zorgplannen

 • Meer samenwerking met (ervarings) deskundigen van de werkvloer.

Ook de huidige energieprijzen raakt de inwoners diep, zowel in financiële zin als in gezondheid. De kaalheid in mogelijkheden tot betalen om aangenaam en leefbaar te kunnen wonen, neemt schrikbarend toe.

Met name de mensen met een laag inkomen raken financieel onder water. Keuzes maken in het kopen van nodige levensmiddelen, geen aangename temperatuur in huis, ondanks lichamelijke aandoening in welke vorm dan ook, is voor de VCP een NO GO.

De VCP wil daarin mensen met een laag inkomen, waar nodig, bijstaan door middel van ruimere vergoedingsmogelijkheden via bijzondere bijstand.

Het voldoen van vaste lasten moet voor iedereen mogelijk zijn en niet ten koste gaan van de gezondheid of consumptie gebruik.

 • goede voorlichting m.b.t. gezondheid is voor de VCP van groot belang.

Het realiseren van goede, gratis, buitensport activiteiten, als mede wandel-, fiets- en trimmogelijkheden.

Eén van de punten waar de VCP naar streeft en zich hard voor gaat maken.

.


WERK en INKOMEN:

Voor diegene die op een of andere manier buiten de boot valt en afhankelijk is van een sociale uitkering moet niet in een “pest”-cultuur gevangen worden gehouden maar moet op maat gemaakte hulp krijgen. We respecteren dat een ieder een eigen rugzak heeft en willen daar op een goede manier mee omgaan. Ook voor vragen over schuldhulp staan wij klaar.

De VCP wil naar banen voor iedereen. Voor jong en oud. We willen proberen om werkgevers er van te overtuigen dat de kennis en ervaring van ouderen onontbeerlijk is in het bedrijfsleven.

We willen voorstellen om de 60 plussers vrij te stellen van sollicitatieplicht. We willen alle werkzoekenden graag begeleiden naar een baan wat aansluit op kennis en ervaring. Minder risico voor de werkgevers waarborgen. Betere begeleiding voor jongere werknemers die in feite de oudere werknemers moeten begeleiden naar een baan. Meer kijken naar ervaring en minder naar diploma’s.

Mensen met een arbeidsbeperking verdienen veel meer aandacht als nu het geval is. Kansen creëren. Samenwerking zoeken met doelgerichte instellingen.

We moeten er op toezien dat alle middelen en fondsen die voor de minima bestemt zijn ook daadwerkelijk aan de minima kenbaar worden gemaakt. Te vaak hoor je dat er mensen recht op een vergoeding hebben maar dit simpelweg niet weten.

Samen kunnen we de gemeente beter maken.

.

 


ONDERWIJS:

Het, bijna,  belangrijkste voor de vorming is nog altijd onderwijs. Onderwijs is voor iedereen. Voor arm en rijk. Ook schoolzwemmen. Ook leerlingenvervoer. Kijken wat de mogelijkheden zijn voor buitenschoolse opvang. In vakantietijd mogelijkheden bieden voor spel, ontspanning en beroepenvoorlichting. We willen de belangrijkste vorming bij de ouders laten.

Onderwijs verdient een bijzondere plaats in ons verkiezingsprogramma.

Onderwijs is niet alleen kennis vergaren, het is ook vorming waar je je leven lang mee uit de voeten kunt. De VCP staat dan ook voor toegankelijkheid van alle vormen van onderwijs voor iedereen. Niemand mag buitengesloten worden van onderwijs.

Lager, middelbaar of hoger onderwijs moet bereikbaar blijven. Zowel kennis vergaren als er veilig komen. Zo is er soms schoolvervoer nodig. Buiten Schoolse Opvang. Beroepenvoorlichting. Maar ook zwemles voor iedereen is een “must” in de ogen van de VCP.

De VCP wil géén verplichte bijdrage voor het schoolfonds als de ouders of verzorgers dit niet kunnen betalen. De schoolreis is voor alle kinderen!

Wij zijn druk doende een plan te ontwikkelen om in de vakantie periodes activiteiten te bieden voor verschillende leeftijdsgroepen. Eerlijk is eerlijk, dit kunnen we niet alleen. Maar met wat hulp van o.a. scholen, sportverenigingen, bedrijven en gemeente moet er volgens de VCP veel mogelijk zijn. Zeker voor de gezinnen met een lager inkomen moet zo de vakantietijd ook een plezierige tijd zijn waar je met genoegen op kunt terugkijken.

De VCP wil zich dan ook optimaal inzetten om dit soort evenementen, waar nodig, te faciliteren.

.

 


SPORT:

Met hulp van alles en iedereen inzetten op goede sportaccommodaties. In een consumptiemaatschappij is sport onontbeerlijk. Door gezamenlijk inzet hoeft dit geen hoge kostenpost te zijn.  Goede wandel gelegenheden en fiets paden. Trimbanen.

Goede, goed onderhouden, sportaccommodaties vinden wij belangrijk.

Gezondheid en ontspanning komen hier samen. Teamsporten of individueel een sport beoefenen brengt mensen samen. Je hoort ergens bij. En dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen maar ook oudere sporters zien hun sociaal leven verbeteren. Je gaat op de één of andere manier om elkaar geven. Elkaar helpen en omkijken naar elkaar. Een goede basis voor het welzijn van jezelf en ook van anderen.

De VCP vindt het daarom belangrijk dat alle vormen van sport bereikbaar blijven voor iedereen.

.

 


CULTUUR en KUNST:

We mogen, we moeten trots zijn op onze cultuur. Daar moet altijd ruimte voor zijn. Niet moeilijk doen over vergunningen. Je zou cultuur kunnen indelen in verschillende klassen van urgentie. Gaan we 100.000 euro uitgeven voor een gevonden zwerfkei of gebruiken we dat geld waar het echt heel erg nodig is? 

De VCP fractie staat op het standpunt dat een ieder moet kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur. Waarom vinden wij dit belangrijk? Kunst en cultuur kan ons doen ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid en kan je meenemen in een fascinerende wereld van verbeelding en creativiteit. In onze opinie zijn kunst en cultuur van en voor iedereen. Helaas is de praktijk weerbarstiger. Daarom pleit de VCP fractie ervoor dat kunst en cultuur voor alle lagen van de samenleving beschikbaar moet zijn.

Een goed regionaal of lokale spreiding van middelen en voorzieningen kan er voor zorgen dat ook in wijken en dorpen het aanbod van kunst en cultuur gehandhaafd kan worden. Denk hierbij aan de lokale toneelvereniging, de plaatselijke muziekvereniging, lokale en regionale bandjes etc. Creativiteit daar ontbreekt het vaak niet aan, wel aan middelen.

De VCP fractie wil zich inzetten om in ieder geval de komende vier jaar voor de minder draagkrachtigen onder onze inwoners toch de mogelijkheid te bieden om minimaal 4x per jaar een uitvoering, filmvoorstelling of bezoek aan een museum mogelijk te maken.

.

 


NATUUR en MILIEU:

Duidelijk is het voor de VCP dat het groenonderhoud momenteel treurig is. Dat kan simpel anders. Het heeft te maken met een eerste indruk. Zodra een dorp, een plaats, geen florissante eerste indruk maakt ben je de eerste “credits” al kwijt. Dat kan anders.

Als we natuur zeggen in het Oldambt dan denken we ‘s zomers aan velden met wuivend goudgeel graan, hoog opschietend mais, velden met suikerbieten en aardappelen en her en der groene weiden waar soms nog koeien inlopen. Kijken we richting het noordoosten dan ligt daar een uniek natuurgebied, allereerst de kwelders waar rust en ruimte de boventoon voeren, een gebied welke het hele jaar door vele vogels van verschillende pluimage trekt. Aangrenzend aan de kwelders ligt de Dollard een gebied van bijna zevenduizend hectare wad welke bij eb grotendeels droogvalt. Wie ooit een tochtje per boot over de Dollard heeft gemaakt zal dat niet meer vergeten.

Helaas wordt de horizon steeds vaker “vervuild” door de windmolens Dit is de VCP een doorn in het oog. En wij zullen ons blijven verzetten tegen windmolens die ook nog eens steeds hoger worden. Wij pleiten voor alleen kleine 15 meter hoge windmolens welke geplaatst worden daar waar ze nut en noodzaak gewenst zijn. De bandeloze zoektocht van bedrijven die hectares zonnepanelen op vrucht- en kostbare landbouwgrond willen plaatsen zijn wij geen voorstander van. En hoe is het gesteld met alle afval welke na het einde van de levensduur van windmolens en zonnepanelen achterblijft? De VCP heeft dan ook een plan gepresenteerd welke het instellen van een “opruimbijdrage” voor de eigenaar. Deze “opruimbijdrage” moet bij een aanvraag worden opgenomen in de af te geven vergunning.

De VCP zou graag zien dat er regelmatig geëvalueerd wordt of het huidige beleid wat er gevoerd wordt om afval te scheiden middels vier kliko’s wel het meest efficiënt is. Er dient gekeken te worden hoe een alternatief, zoals gehele of gedeeltelijke afvalscheiding achteraf, niet beter voor het milieu uitpakt en goedkoper is dan het huidige systeem. Het inzamelen van afval middels het Diftar systeem, inwoner betaalt naar ratio / kilo, is de VCP geen voorstander van. De kans op afvaldumping in onze natuur kan groot zijn, en dat dan met alle bijkomende kosten. De VCP streeft ook zoveel als mogelijk naar hergebruik van producten en grondstoffen uit afvalstromen.

De VCP heeft een aantal speerpunten waar ze zich de komende jaren voor wil inzetten:

 • Groene karakter van het Oldambt behouden;
 • Geen windmolen- en grote zonneparken in het open landschap;
 • Inzetten op bloeiende plantsoenen en groenstroken voor het bevorderen van de insectenwereld;
 • Bevorderen van plaatsing bijenkasten;
 • Kappen van bomen alleen in geval van ziekte en bij gevaarlijke situaties;
 • Behoudt van de schaapskudde in het Oldambt;
 • Strenge handhaving bij melding mishandeling en verwaarlozing van dieren;
 • Beleid ontwikkelen dierenwelzijn.

Natuur en milieu, we genieten er met elkaar van, laten we er zuinig mee omspringen.

.

 


VEILIGHEID:

Een veilige woonomgeving is in ieders belang. Primair is de politie verantwoordelijk om deze veiligheid te garanderen. Geen muggenzifterij praktijken maar krabben waar het jeukt. De politie zichtbaar in buurten aanwezig houden. De wijkagent. De politie moet weer je beste vriend worden. Evenals BOA’s. Adviserend zijn. Geen haantjesgedrag maar mensenmensen die inlevingsvermogen hebben. Iemand waar je even een praatje mee maakt.

Het woordje veiligheid is simpel en wordt vaak gebruikt. Maar achter het simpel woordje gaat een wereld van regelingen en visies schuil. Veruit de meeste regels worden door de landelijke overheid opgelegd en daar heeft heel Nederland zich aan te houden. Maar toch heeft ook de gemeenteraad een vinger in de pap van gemeentelijk veiligheidsbeleid.

“Lokale Integrale veiligheidsbeleid” wordt door de gemeenteraad vastgesteld en gecontroleerd samen met de burgemeester en de politie. In bepaalde gevallen kan de gemeenteraad de burgemeester opdracht geven om protest aan te tekenen bij de minister.

Voor de VCP behelst “veiligheid” vooral het veilig kunnen wonen en werken in de gemeente. Een snel en accuraat reagerende politieapparaat. Het voorkomen van overlast. Onveilige situaties aanpakken. Openbare verlichting goed op orde hebben, duidelijke belijning op de openbare weg. Er is veel te noemen wat met de algehele veiligheid te maken heeft. Denk ook es aan de brandweer- en ambulancediensten. Kunnen deze diensten snel ter plaatse zijn? Dit heeft te maken met de zogenaamde aanrijroute ’s.

Kunnen we veilig uitgaan? Kunnen we, vooral als het donker is, veilig over straat?

Dát is veiligheid!

De VCP zal zich daar waar mogelijk optimaal inzetten voor alle bewoners van de gemeente Oldambt.

.

 


INFRASTRUCTUUR en ECONOMIE:

Goede wegen zijn noodzakelijk voor de economie. Zorgen voor een goede, regelmatige doorstroming van het wegverkeer. Overzichtelijke kruisingen en rotondes. Flessenhalzen op de wegen opruimen, “verkeer van rechts regels” alleen nog in woonwijken. Doorgaande wegen voorrangswegen. Het schept duidelijkheid. Opruimen van drempels en waar nodig een flitspaal. Natuurlijk goed begaanbare voet- en fietspaden met voldoende onderhoud.

Simpele regels hanteren voor vestiging. Geef kleine ondernemers, horeca en detailhandel, mogelijkheden om zich op een eigen manier te ontplooien. Natuurlijk met inachtneming van veiligheid en mogelijke overlast.

Twee belangrijke onderwerpen voor de gemeente. Bij de VCP zien we deze 2 onderwerpen hand in hand, omdat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Immers als er geen goede verbindingen zijn is er geen kans op grote(re) bedrijven. Niet alleen de grotere bedrijven vallen of staan met goede verbindingen ook de kleine bedrijfjes hebben  belang bij een goede en veilige bruikbaarheid van verbindingen. Als je niet goed bereikbaar bent is omzet ook bagger. Zo simpel ligt dat.

De VCP wil veilige wegen die goed begaanbaar zijn. We willen onderscheid maken in, doorgaande wegen en de wegen in woon / leef gebieden. We willen de doorgaande wegen als voorrangswegen aanmerken en in de woongebieden “de verkeer van rechts regel” hanteren.  We willen geen gevaarlijke, vaak onverlichte bloembakken, geen “flessenhalzen”, en drempelarm rijden.  Dit zorgt voor een betere doorstroming en dus minder brandstof verbruik en minder uitstoot. Voor heel veel verkeersdeelnemers zal dit ook de broodnodige duidelijkheid verschaffen.  Natuurlijk staat het Oldambtplein en de Blauwe Roos zeer hoog op de lijst. Ook kruisingen en rotondes willen we overzichtelijker maken. Dit kan veelal door laag houden en  goed onderhoud van / aan het groen.

De economie zal gebaat zijn met simpele vestigingsregels. We willen de ondernemers, horeca en detailhandel, zoveel mogelijk ruimte bieden om hun bedrijf te ontplooien. Alles met inachtneming van veiligheid en mogelijk overlast. Voor startende ondernemers en zeker voor ondernemers die vanuit een uitkering willen starten, hoe kleinschalig ook, zullen wij alles uit de kast halen om een goed en degelijk begin te bewerkstelligen. Snel antwoord op vragen. Waar nodig snel actie ondernemen. De VCP is geen ondernemersvijand maar een partij die ook voor ondernemend Oldambt opstaat.

.

 


BESTUUR en DEMOCRATIE:

Meer zeggenschap voor bewoners over hun woonomgeving door invoeren gemeentelijk referendum dat bindend is. Echte democratie dus.

Geen achterkamertjes politiek.

Een luisterend oor voor plannen en of ideeën  die in een dorp of wijk zijn ontwikkeld. De VCP vindt het belangrijk om dan vanuit de basis mee te denken en zo samen gestalte te geven aan de plannen.

VCP wil de komende raadsperiode een initiatiefvoorstel indienen om een bindend referendum in te voeren, zodat echte democratie ontstaat.

Dát is democratie.

.

 


STAD en DORPEN solidair:

In plaats van afbraak van voorzieningen en huizen wil de VCP juist de dorpen bewoonbaar houden waarbij het welzijn van de dorpsbewoners voorop moet staan.

Mooie woorden, maar hoe zit het met de kosten?

Het hoeft niet meer te kosten als het huidig beleid. We gaan beslist geen geld uitgeven aan prestige objecten. We gaan geen of zo weinig mogelijk uitgeven aan externe bureaus. We gaan aandacht besteden, en dat kost niets, aan burgerinitiatieven. Denk daarbij aan buurtapps, buurtopruimdagen er is voldoende welwillendheid bij de burgers maar we moeten ze laten weten dat ze niet alleen staan. We hoeven slechts te luisteren, zo mogelijk toestemmen en misschien een keer faciliteren. Er zijn zoveel activiteiten te bedenken wat het goede in de mens naar boven kan halen. In een sociale samenleving kunnen we met z’n allen veel bereiken. Wat te denken van een gebiedsgerichte steunstee? We moeten weer SAMEN aan de koffie met koek. De VCP gaat voor een beter leven voor iedereen.

De gehele regio Noordoost Groningen heeft te lijden onder ontvolking. Deze jarenlange tendens, ook wel krimp genoemd, dient volgens de VCP gestopt te worden. Vanuit een stabiele situatie kan gewerkt worden aan verdere positieve ontwikkeling van de regio zodat de bevolking uiteindelijk weer gevarieerd kan groeien.

Het kan niet zo zijn, dat voorzieningen in de dorpen van Oldambt en in het ergste geval de dorpen zelf, worden afgebroken, waardoor de dorpsbewoners verplicht zijn te verhuizen naar Winschoten of elders. De VCP ziet juist kansen voor het behoud van de dorpskernen door de bouw van levensloopbestendige betaalbare woningen in die kernen, waarmee tevens wordt geanticipeerd op de toekomst waarin zorg voor elkaar een grotere plaats in de samenleving zal innemen dan nu het geval is.

De VCP stelt voor de op de slooplijst gezette woningen door Acantus van deze lijst te laten halen, als starterswoningen tegen lagere huur aan kunnen bieden – eventueel verkopen – en nieuwe sociale huurwoningen daarvoor terug te bouwen. Het beleid van de gemeente Oldambt moet volgens de VCP gericht zijn op het bestrijden van de bevolkingskrimp door het behoud van op de toekomst berekende dorpskernen, inclusief alle benodigde voorzieningen.

Dit betekent dat de gemeente Oldambt fors moet investeren na overleg en met instemming van de meerderheid van de bewoners, waarbij de kosten in dit geval voor de baat uitgaan. Uiteindelijk zal het doel; behoud van een levendige en voor iedereen aantrekkelijke gemeente hierdoor bereikt worden.

Geef uw emotie een stem:  Kies VCP.  Lijst 4


Verantwoording:

Deze verkiezingsprogramma is met grote zorg samengesteld.

Druk- en / of zetfouten voorbehouden.

De leden van het overlegorgaan binnen de partij tekenen voor de inhoud.

Deze verkiezingsprogramma is naar eer en geweten samengesteld met oog voor eerlijke en transparante politiek.

Wij kiezen voor duidelijkheid en beslist niet voor achterkamertjes, loze beloftes en waanideeën.

Stem 16 maart VCP

 

.

Kandidaten:

Nr. Naam Voorletters Woonplaats
1 Modderman E. (Engel) (m) Winschoten
2 Kenter J.A. (Jan) (m) Winschoten
3 Geerdes G. (Gea) (v) Winschoten
4 van der Laan H.H. (Harma) (v) Winschoten
5 Boven E. (Eppo) (m) Winschoten
6 Meezen J.G. (Johan) (m) Winschoten
7 Brekveld D. (Daphna) (v) Beerta
8 de Groot A. (Alma) (v) Heiligerlee
9 Noordegraaf A.M. (Annemiek) (v) Winschoten
10 Hoiting-Waalkers H.G. (Henriëtte) (v) Winschoten
11 Sanders B.G. (Brunette) (v) Bad Nieuweschans
12 Jacobs P.F. (Patrick) (m) ‘t Waar
13 Bont S.H. (Samantha) (v) Nieuwolda
14 Eefting G. (Geert) (m) Finsterwolde
15 Wolthers G.B. (Gea) (v) Nieuw Beerta
16 Borgers C.M. (Cindy) (v) Scheemda
17 de Jonge A. (Lineke) (v) Winschoten
18 Engberts W. (Wianca) (v) Beerta
19 Veen B. (Be) (m) Heiligerlee
20 de Jonge J. (Jurrie) (m) Nieuw Scheemda
21 Plat A.M.C. (Alyda) (v) Winschoten
22 Folkerts R.K. (Ronnie) (m) Winschoten
23 Veentjer A. (Adolf) (m) ‘t Waar
24 van Dijke J.J.H. (Henk) (m) Winschoten
25 Zoutman J. (Johannes) (m) Scheemda
26 Drenth J. (Jakob) (m) Winschoten
27 Modderman-Mulder G.M. (Greetje) (v) Winschoten
28 Hofman H. (Hero) (m) Finsterwolde