Wie zal de bewakers bewaken?

Engel Modderman

Democratie Gemeente Oldambt: Wie zal de bewakers bewaken?

Tien jaar geleden had de VCP al geconstateerd dat dit niet kon maar werden weggehoond. Nu blijkt duidelijk wat voor invloed dat heeft gehad. Een cultuur die weinig met het democratisch gehalte binnen de gemeente Oldambt van doen heeft. Democratie is bij de gemeente Oldambt verrot tot op het bot en een grote meerderheid van de hoogste instantie in een gemeente, de gemeenteraad, heeft dat altijd toegelaten. Herman Groothuis (PvdA) de huidige secretaris die per 1 juli met pensioen gaat de man die je overal bij de commissies, de raadsvergaderingen, het seniorenconvent en de fractievoorzitters overleg tegen komt. De man die in 2009 de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten moest samenvoegen tot één gemeente.

Waar wij overigens als VCP destijds geen voorstander van waren. Juist ook om de eenvoudige reden zoals hier wordt omschreven. Ik kan mij nog heel goed herinneren hoe Groothuis tewerk ging. Ik was immers raadslid in de toenmalige gemeente Scheemda en maakte de procedure als zodanig mee. Een voorbeeld wil ik hier dan ook graag met jullie delen. Herman Groothuis had de opdracht om ambtenaren van de drie gemeenten te sorteren welke mee zouden gaan naar de nieuwe gemeente. Het huidig Oldambt.

Eén ambtenaar die graag mee wilde gaan naar de nieuwe gemeente werd op een schaamteloze manier door Herman Groothuis aan de kant gezet. De reden? De betreffende ambtenaar had als jonge jongen bij zijn vader een baantje in de slagerij gehad maar zich opgewerkt tot een, naar mijn mening, uitstekende ambtenaar die zijn werk prima deed en waar je een goed gesprek mee kon voeren. Echter Herman Groothuis wilde hem niet mee hebben en gaf als reden op dat hij geen slagers binnen het ambtenaren apparaat kon gebruiken.

Het werd mij toen steeds duidelijker dat diezelfde Herman Groothuis alleen maar “poppetjes” mee wilde die naar zijn pijpen dansten. Waarbij hij aan de touwtjes kon trekken en zijn “poppetjes” begonnen te dansen. Naar kwaliteit werd, naar mijn mening, niet gekeken. Nee Herman Groothuis duldde en duld, nog steeds, geen tegenspraak. Dat hij niet keek naar kwaliteit merk je aan alles wat er nu gebeurd in de gemeente Oldambt. Laten we eens kijken naar Winschoten wat is er over van die gezellige winkelstad wat is er over van het uitgaansleven van de roos in de regio?

Laten we eens kijken naar de omliggende kernen. Waarom verpauperen die in sneltrein vaart? 25 miljoen voor de Poort van Winschoten. 550.000 Euro van de gemeente (op een totaal plaatje van 7 miljoen voor de provincie) als bijdrage voor een fietsbrug over de A7. Bovendien krijgt de gemeente de onderhoudskosten van die brug voor de kiezen. (Totaal zo’n 30 miljoen en gegarandeerd dat het  daar niet bij blijft. Er komen altijd onverwachte kosten overheen maar u mag uitgaan van zo’n 30 miljoen euro. 30 miljoen euro wat zou je daar verder mee kunnen doen  dan alleen maar prestigeobjecten realiseren?

Laten we eens kijken naar de dorpen binnen de gemeente Oldambt. Dorpshuizen zijn wegbezuinigd ( terwijl er structureel elk jaar 1,5 miloen euro in De Klinker gestopt wordt om het maar overeind te houden),  jeugdsozen zijn weg bezuinigd, binnen sommige dorpen is geen winkel meer te bekennen en nu wil men als klap op de vuurpijl de sportvelden in een aantal dorpen wegbezuinigen.

Voetbalverenigingen kunnen wel fuseren dan kunnen er sportvelden met hun kantines wel sluiten zo wordt er geredeneerd. Wat men hierbij heel gemakkelijk over het hoofd ziet is dat een sportveld met een kantine in een dorp als het ware nog een sociale functie bekleed. Wanneer men daar ook nog aan gaat tornen dan zijn er dorpen bij binnen de gemeente die nog meer op een spookdorp gaan lijken dan dat ze nu al zijn.

Laat dat kleine beetje wat er dan nog aan sociale functie binnen een dorp aanwezig is bestaan en ga daar niet op bezuinigen. 25 miljoen. Ik heb het al genoemd.

Wat zou je daar mee kunnen doen? In ieder geval dat kleine beetje wat er dan nog is in de dorpen laten bestaan zo niet uitbreiden en breng de buurthuizen en jeugdsozen terug in de dorpen.

Breng die sociale functie terug om de dorpen leefbaar te houden en vergooi niet al het geld aan prestige objecten waar we als inwoners weinig of niets aan hebben. De gemeente Oldambt rept keer op keer dat het een sociale functie bekleed maar wat voor sociale functie dan als men alles wegbezuinigd uit de dorpen? Stad en dorpen solidair. Breng datgene terug wat de dorpen leefbaar houd en waar het prettig is om te wonen en te leven.

Wat voor onzinnige plannen komen er op tafel om een nieuw gemeentehuis te bouwen terwijl de inwoners enorme bezuinigingen voor de kiezen krijgen? Waarom wacht men niet eerst met dat soort plannen totdat de gemeente de “broek” weer kan ophouden? Het antwoord daarop is heel eenvoudig: Het is de wil van Groothuis en zijn drie sector hoofden. Het college inclusief de gemeenteraad hobbelen daar als “horende doven” en “ziende blinden” achteraan.

Een mening van de inwoners bij dergelijke plannen past hun niet. Vergeet niet dat een gemeenteraad gekozen wordt door de inwoners. Handel daar dan ook naar. Het is niet dat je gekozen wordt om vier jaar op het “pluche” te mogen zitten en op je lauweren kunt rusten. “De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeesters en wethouders. Een gemeenteraad wordt door de inwoners van een gemeente gekozen en bestaat uit 9 tot 45 raadsleden, afhankelijk van hoeveel inwoners een gemeente heeft; altijd een oneven aantal”.

Terug naar secretaris Herman Groothuis. Toen de VCP fractie tijdens de begroting van 10 november 2014 de volgende motie indiende:

MOTIE
De raad van de gemeente Oldambt, in vergadering bijeen op maandag

10 november 2014
Overwegende dat:

 • de griffie ondersteunend werk verricht met betrekking tot de raad van
  de gemeente Oldambt
 • de griffie door alle bezuinigingen van de afgelopen jaren niet meer de
  beschikking heeft over een eigen budget ten dienste van het
  functioneren van de raad
 • De griffie en dus ook de raad voor alles wat nodig is om de raad zijn
  werk naar behoren te kunnen vervullen afhankelijk is van de
  medewerking en instemming van andere budgethouders.
 • Dit geen recht doet aan de duale verhoudingen en het eigen
  raadsdomein


Draagt het college op:in 1e instantie een eigen budget van 20.000 euro voor de raad
beschikbaar te stellen, waarbij de griffier namens de raad budgethouder
wordt. In de loop van volgend jaar moet worden bezien of dit budget toereikend is.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de VCP-fractie
Engel Modderman

Ging Herman Groothuis er dwars voorliggen en weigerde een budget voor de gemeenteraad beschikbaar te stellen. Dat leverde hem uiteraard stevig kritiek op vanuit VCP fractie.

De fractievoorzitter van de VCP fractie werd er zelfs voor op het matje geroepen door de burgemeester. Tijdens het gesprek, waar ook secretaris Herman Groothuis bij aanwezig was, ontkende hij glashard er ook maar iets mee te maken te hebben. Echter ik wist wel beter en het voelde niet goed omdat de man keihard zat te liegen. Immers ik had het voorval uit zeer maar dan ook zeer betrouwbare bron. Hoe Herman Groothuis, met in zijn kielzog de sectorhoofden, tewerk gaat blijkt wel uit het feit dat een artikel op de website van BOB (Bond van Oldambtster Belastingbetalers) over democratie in Oldambt onlangs gehackt is en als zodanig verwijderd! Herman duld geen enkele tegenspraak en toont de ware karakter van deze man!

Hoe je het ook went of keert secretaris Herman Groothuis ,met in zijn kielzog de sectorhoofden, was vanaf 1 januari 2010 en is tot 1 juli 2020 nog steeds de baas binnen het gemeentehuis en dan niet alleen over de ambtenaren maar zeer zeker ook over het college van B&W. De controlerende taak van de gemeenteraad laat ook te wensen over. Dat komt omdat de gemeenteraad teveel achterover leunt en rekent op wat komen gaat vanuit het college en dus van de gemeentesecretaris met in zijn kielzog de naar zijn pijpen dansende sectorhoofden. Dit terwijl de rol van een gemeenteraad toch heel anders ligt: “De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college (burgemeester en wethouders samen).

De eerste taak is het vormen van de volksvertegenwoordiging. Dit is een hele natuurlijke taak, omdat de gemeenteraad door de inwoners is gekozen. Toch brengt deze functie vaak lastige dilemma’s met zich mee; elk besluit kent voor- en tegenstanders en lang niet bij elke keuze kun je terugvallen op je verkiezingsprogramma en dus zul je nieuwe afwegingen moeten maken. De tweede taak is kaderstellen. Dit houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in een gemeente; aan huishoudhulp voor ouderen, parkeergarages of bijvoorbeeld aan sportvoorzieningen. Het college gaat hier vervolgens mee aan de slag, maar daarmee verdwijnt de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad nog niet. Hier komt namelijk de derde taak om de hoek kijken: de raad ziet er op toe of het college alle plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert en of deze naar behoren en binnen budget worden volbracht.

Vergaderen

De gemeenteraad vergadert ongeveer één keer per maand. Daarnaast zijn er in elke gemeenteraad meerdere commissies die deelonderwerpen behandelen, zoals financiën, ruimtelijke ordening of zorg. Deze commissies vergaderen vaker dan de raad, meestal om de week. Een gemeenteraadslid is vaak lid van meerdere commissies tegelijk. Een gemeenteraadslid is dus vaak meerdere avonden per week bezig met raadswerk.

Daarnaast wordt een raadslid geacht om voor elke vergadering de juiste stukken gelezen te hebben en met inwoners gesproken te hebben over de onderwerpen om te weten wat er in de samenleving speelt”

Bij die laatste opmerking heb ik sterk mijn twijfels. Wordt er wel met inwoners gesproken over onderwerpen wat er in de samenleving speelt?

In de tien jaren dat de gemeente Oldambt bestaat hebben nogal wat wethouders, al dan niet vrijwillig, hun lier aan de wilgen gehangen. Te weten: Bé Zwiers (PvdA) Rikus Brader (SP) Hans Polman (PvdA) Ricky van den Aker (CDA) Kees Swagerman (SP) en nu dus Laura Broekhuizen (PvdA). Dat zijn er dus zes binnen tien jaar. Het geeft te denken.

Tegenwoordig zitten we opgescheept met de zogenaamde H7 overeenkomst dat wil zeggen een akkoord tussen zeven partijen binnen de gemeenteraad. Te weten: PvdA, VVD, GBO, PvhN, CDA, CU en D66. In totaal dus 16 van de 25zetels.

Dit akkoord is gesloten door het vertrek van de SP uit de coalitie en er dus een minderheid coalitie was ontstaan. Hoe de H7 over de rest van de raadsfracties VCP, SP, OA en nu dus ook Factor 2020(een afscheiding van de PvdA) denkt is het volgende:

“Oppositie voeren, is de kunst iets te beloven wat het college onmogelijk kan nakomen.”

Maar om af te sluiten heb ik daarop heb ik het volgend antwoord:

“Als je het karakter van een raadslid wil leren kennen moet je hem of haar macht geven en hij of zij zal naast zijn of haar schoenen gaan lopen”.

Engel Modderman