9 juli Poppenkast in de gemeente Oldambt aanvang 14.00 uur.

Ach, ach,ach wat een politieke poppenkast. Ik kan u nu al vertellen dat wij als VCP daar niet aan mee zullen werken. Kom niet met met de woorden: “Jullie lopen weg voor de verantwoordelijkheid”. Dan wijs ik u er even fijntjes op dat niet wij, de VCP, de boel verkwanselt hebben. Went het college het af op de regering dan zou ik zeggen: “Lever de sleutel van het gemeentehuis maar in bij diezelfde regering”. Laten ze het maar uitzoeken pas dan komt men op voor hun inwoners. Dan geeft men een duidelijk statement af! Aan het gejank dat we moeten bezuinigen over de ruggen van uw inwoners hebben die inwoners niks! Oh ja en steek ook even de hand in eigen boezem met uw geldverslindende prestige objecten!

De poppenkast van de gemeenteraad vindt plaats op 9 juli a.s.. Hieronder het draaiboek.

Memo

VAN : Jelte van der Meer
DATUM : 1 juli 2019
ONDERWERP : opiniërende raadsvergadering herstelplan begroting

De raad komt op 9 juli bijeen in een tweetal settingen. In de middag is er een interne werkbijeenkomst voor de raads-/commissieleden. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid over het door het college samengestelde overzicht van mogelijke bezuinigingen vragen te stellen en daarop een toelichting te krijgen. ’s Avonds vindt een opiniërende raadsvergadering plaats – waarbij het college als toehoorder aanwezig zal zijn – (en) waarin over de bezuinigingsmogelijkheden, zoals in het genoemde overzicht vermeld, gesproken kan worden. Deze bespreking heeft als doel aan elkaar en het college duidelijk te maken wel potentiële bezuinigingsmogelijkheden verder uitgewerkt kunnen worden en welke niet. De vraag is: hoe doen we dit op een goede manier?

Het overzicht van mogelijke bezuinigingen vermeldt een 28-tal producten. Het is niet haalbaar alle 10 raadsfracties afzonderlijk over alle producten te laten spreken. Mijn idee is het volgende:

  1. De afzonderlijke raadsfracties bespreken tussen 17.00 en 20.00 uur, op basis van de tijdens de middagbijeenkomst verkregen nadere informatie, in welke richting zij denken als het gaat om de bezuinigingen;
  2. De afzonderlijke raadsfracties krijgen in eerste termijn 5 minuten de gelegenheid een beschouwing te houden. Daarin noemen zij hun accenten ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheden en hun argumenten daarbij.
  3. Na de eerste termijn is er een schorsing van 15 minuten, waarin de fracties kunnen nadenken over de bijdragen van de andere fracties, wat ze in tweede termijn daarover willen zeggen c.q. vragen en ook of er aanleiding is de eigen accenten aan te passen.
  4. De afzonderlijke fracties krijgen een tweede termijn van 5 minuten voor (vervolg)bespreking van de accenten.
  5. Na de tweede termijn is er (wederom) een schorsing van 15 minuten en bepalen de afzonderlijke fracties welke bezuinigingsmogelijkheden ze willen laten uitwerken door het college.
  6. Via een Mentimeter* wordt “gestemd” op de 28 afzonderlijke bezuinigingsmogelijkheden. Daarbij is dan de keuzemogelijkheid: wel/niet uitwerken van deze bezuinigingsmogelijkheid.


Wordt van deze optie geen gebruikgemaakt, dan zal na de bespreking in tweede termijn ???? punt 4) de vergadering worden gesloten (zie ook het cursieve gedeelte hierna).
Met de keuze om een bezuinigingsmogelijkheid wel/niet verder te willen laten uitwerken geeft de raad aan dat er al dan niet voor open te staan om nader te spreken over bezuiniging op het betreffende product.

Op basis van de uitkomsten van de Mentimeter (het zou mooi zijn dat deze direct getoond kunnen worden), kan het college in de zomer werken aan het herstelplan voor de begroting.
Er kan ook voor gekozen worden de vergadering na punt 4 te sluiten en geen “stemming” via een Mentimeter te doen. Dat betekent dan dat het college de uitwerking van het herstelplan baseert op datgene wat de raadsfracties in de beide spreektermijnen hebben gezegd. De punten 5 en 6 zijn dus optioneel.

Wanneer deze werkwijze wordt gehanteerd zal de uitkomst van de opiniërende raad iets minder concreet zijn. Tegelijk kan de mogelijk negatieve beeldvorming over de “stemming” (zoals bij punt 6 genoemd) daarmee worden voorkomen. Ik geef dan ook in overweging om geen “stemming” te laten plaatsvinden.

Ten aanzien van het werken aan een herstelplan en de voorgestelde werkwijze enkele kanttekeningen:

  1. De keuze van de raad kan nog steeds zijn niet te werken aan een herstelplan (dan maar onder toezicht van de provincie….). Als dit de mening van de raad is, dan heeft dit als vanzelf invloed op de uitkomst van de 9e juli;
  2. Het college geeft aan dat ze wil gaan voor een herstelplan met een structurele bezuinigingsdoelstelling van 2,8 miljoen. De raad kan dit bedrag ter discussie stellen;
  3. De uitkomst van de Mentimeter kan er in resulteren dat het totaal van uit te werken bezuinigingsmogelijkheden op voorhand reeds lager is dan 2,8 miljoen structureel. Het college zal dan haar verantwoordelijkheid moeten nemen en verdere keuzes voorbereiden in het (concept) herstelplan. Daarover kan dan in de maand september 2019 met de raad gesproken worden.

 

In het voorgaande zijn – gelet op het te behandelen overzicht van niet wettelijke taken – alleen de keuzemogelijkheden voor bezuinigingen genoemd. Er kan ook een keuze worden voorgelegd betreffende verhoging van de gemeentelijke inkomsten, zoals de ozb.

* Als alternatief voor de Mentimeter kan ook gekozen worden voor een groene en een rode kaart. Waarbij de raadsleden door de groene of rode kaart op te steken aangeven of zij een bezuinigingsmogelijkheid uitgewerkt willen zien.