Biomassa Installatie Winschoten/Finsterwolde Het verhaal;

Interpellatie debat uitkomsten Biomassa Installatie:

De VCP fractie heeft dit interpellatie debat aangevraagd naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport de data 30 oktober 2019 door het bedrijf CSC Consultancy b.v. Uit Ruinerwold, en mede wat er aan vooraf is gegaan.

Nadat het college en burgemeester kennis had genomen van het vernietigende rapport wat betreft de emissie metingen die gedaan zijn bij zwembad de Watertoren, en waarbij de waardes van de diverse uitgestoten stoffen ver boven de norm liggen is er besloten de biomassa installatie vooralsnog niet weer in gebruik te nemen. Als U het ons vraagt een wijs besluit. Maar kijken we naar het EBI rapport van K.K. Brandertechniek uit Vught wat voorligt de data 12 september 2019 dan blijkt er niks aan de hand te zijn met de emissie cijfers. Een vreemde zaak als U het ons vraagt.

Er zit iets van een zes weken tussen de EBI rapportage en het onafhankelijk onderzoek van CSC Consultancy. In die periode zijn de cijfers opeens dramatisch gewijzigd? Of is een EBI rapportage iets geheel anders dan het onafhankelijk onderzoek naar schadelijke stoffen in de rookgassen? Het antwoord lijkt een volmondig JA te zijn. Wethouder Boon heeft ons steeds voorgehouden dat de emissie uitstoot geen enkel gevaar opleverde naar aanleiding van het rapport van K.K. Brandertechniek. Alleen heeft deze firma totaal andere metingen uitgevoerd dan het onderzoek welke heeft plaatsgevonden in oktober.

Even terug naar een dag voordat de metingen plaatsvonden. De installateur van de biomassa ketels is toen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat bezig geweest deze te reinigen. In voorgaande maanden braakten de schoorstenen bij tijd en wijle zwarte rook uit. Na de schoonmaak was dit opeens een meer grijze rook. Helaas heeft dit niet geholpen wat het rapport van CSC Consultancy heeft aangetoond. Wat wij ons afvragen “wat is er in die voorgaande maanden dan wel niet uitgestoten”? Zou je hier conclusies uit mogen trekken dat er toen nog meer giftige stoffen door de omwonenden is ingeademd? Het lijkt erop.

In dit licht bezien plaatsen wij in eerste instantie vraagtekens bij een telefoongesprek door een medewerker van de gemeente welke de volgende uitspraak heeft gedaan, ik citeer

“De uitstoot vergelijkbaar is met een gasgestookte cv-installatie, en is in principe niet merkbaar” verderop in het gesprek wordt er dit gezegd “de vergunning onder voorwaarden is verleend dat de bewoners geen overlast zullen ondervinden en de Gemeente zal hierop toezien”. Dit telefonisch gesprek hebben wij mogen beluisteren uit het archief van een omwonende. Toen de bewoners aan de bel gingen trekken naar aanleiding van klachten bleek deze uitspraak los zand. Er werd in eerste instantie totaal niks door de Gemeente ondernomen.

Toen de protesten alsmaar luider werden en er bijna dagelijks berichten via social media verschenen, de regionale en landelijke pers het oppikten en er uiteindelijk door de politiek vragen en een interpellatie debat door de VCP werd aangevraagd werd het tij gekeerd. Tijdens dit interpellatie debat bleef wethouder Boon zich met hand en tand verzetten tegen het tijdelijks stopzetten van de biomassa-installatie en bleef maar schermen met een eerste rapport waarin de metingen als uitkomst hadden dat de gehele installatie schone rook uitblies en er geen risico’s voor de volksgezondheid waren. Waarom toch hardnekkig vasthouden aan het in bedrijf houden van de biomassa installatie? Of zijn hier financiële afspraken in het spel waar de raad geen weet van heeft? Aangaande dit laatste zouden wij graag opheldering door de wethouder willen hebben.

Tijdens het interpellatie debat over de biomassa installatie bleef de wethouder maar hameren dat volgens het EBI rapport alle waardes onder de norm lagen en dat daarom sluiting niet mogelijk was. Toen het EBI rapport in ons bezit kwam en wij navraag gingen doen hoe deze metingen waren gedaan werd ons door twee partijen medegedeeld dat een EBI rapportage een onderzoek is naar het technische gedeelte, dus de stookinstallatie en de ruimte waar deze in opgesteld staat. Maar er wordt niet gemeten hoe schadelijk de rook is welke uit de schoorsteen komt. Dat bleek ook wel toen het onafhankelijk onderzoek dik een maand later werd uitgevoerd. De waardes van bijvoorbeeld koolmonoxide lagen dertien keer hoger dan de norm voorschrijft. Om maar niet te spreken van de andere schadelijke stoffen die werden uitgestoten onder anderen fijnstof, benzeen en aldehyden. Allemaal schadelijke stoffen welke de gezondheid van omwonenden kunnen beïnvloeden.

Gaandeweg het debat werd er door de wethouder ook nog aangegeven dat als men terug moest op gas er een nieuwe verwarmingsketel voor het douchen geplaatst moest worden. Ook hier kunnen weer vraagtekens bij gezet worden. Een dag voor het onafhankelijk onderzoek werd er door de eigenaar van de biomassa installatie besloten om groot onderhoud te plegen en de installatie uit te schakelen. De gemeente werd hier niet van in kennis gesteld. Er zijn ons geen klachten bekend van mensen die niet warm konden douchen. De dag erna was het onafhankelijk onderzoek, waarna de biomassa installatie voorlopig uitgeschakeld is. Ook toen geen klachten over koud douchen. Wat wij hiermee willen aangeven, de informatie die de wethouder verstrekte aan de raad beruste die wel op de waarheid?

Voorzitter, en dan de rol die U als burgemeester heeft gespeeld in deze kwalijke zaak. Een kerntaak van een burgemeester is het uitvoeren en handhaven van de openbare orde en veiligheid. Dit heeft de VCP U al eens eerder voorgehouden.

Maar hebt U daarin ook voldaan in deze?

Toen de eerste signalen bij U binnen kwamen over de overlast die de bio-installatie gaf, zijn er toen geen alarmbellen bij U gaan rinkelen? Wat hebt U gedaan met deze signalen? U bent zelf ter plekke geweest en heeft het blijkbaar niet serieus genomen. U hebt zich gedragen als een lid van het college en U heeft zich niet opgesteld als burgemeester van alle burgers in onze gemeente. Blijkbaar woog het woord van de toenmalig wethouder zwaarder als de bezwaren van de bewoners. Een kwalijke zaak. Want nogmaals, U bent verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. U had uw bewoners nooit in deze situatie mogen brengen. U bent mede verantwoordelijk dat inwoners van deze gemeente blootgesteld zijn aan giftige stoffen die later misschien problemen kunnen veroorzaken in hun gezondheidstoestand.

Als de raad zijn verantwoordelijkheid niet had genomen om een extern onafhankelijk onderzoek te laten doen plaatsvinden naar de uitstoot van de biomassa installatie was het nooit onderzocht.

Is uw optreden een beginnersfout als burgemeester, of bent U klakkeloos achter het college aangelopen? Of hebt U een politiek standpunt ingenomen die uw eigen partij in hun grachtengordel fanatisme predikt? Allemaal vragen die een antwoord behoeven.

Of de VCP uw optreden sjiek vindt in deze? Nee, verre van dat.

Op deze manier scharen wij ons als gemeente in een luguber rijtje, Manhattan aan de Maas, prostitutie aan de grachten, Sodom en Gomorra aan het Winschoterdaip. Blijkbaar kunnen in deze gemeente een heleboel dingen, maar sollen met de gezondheid van de inwoners gaat alle fantasie te buiten.

Namens de VCP Oldambt

Engel Modderman