Booneschanskerbrug

 

Winschoten 15-10-202 Aan de gemeenteraad en het college

OLDAMBT

Betreft: onafhankelijk onderzoek Booneschanskerbrug

Geachte  Raad en  College.

De Booneschanskerbrug werd door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldambt (B&W) 21 juli 2017 gesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Als reden werd gegeven dat de conditie van de brug zodanig was dat verder gebruik door auto’s etc. het instorten van de brug zou gaan veroorzaken.

De inwoners aan de Hamdijk werden per brief van 19 juli 2017 geïnformeerd over deze plotselinge sluiting zonder dat verdere informatie vooraf was gegeven. Een aantal bewoners reageerden op 19 juli 2017 met een bezwaarschrift en zij dienden gelijktijdig een Verzoek om Voorlopige Voorziening (V.o.V.) in bij de Rechtbank Noord Nederland.

Een V.o.V., een bestuurlijk kortgeding, heeft een schorsende werking op een Besluit van B&W en zo kon de plotselinge sluiting worden voorkomen om behoorlijke informatie te ontvangen.

Tot verbazing van de indieners, zonder hoor of wederhoor door de Rechtbank Noord Nederland of enig bericht van de rechtbank, berichtte B&W aan de bewoners dat na overleg met de rechtbank op 20 juli 2017 de brug toch op 21 juli 2017 werd afgesloten voor personenauto’s e.d.

Bij een V.o.V. is het mogelijk dat de rechter uitspraak doet buiten-zitting op grond van de ingebrachte stukken en wordt met beide partijen niet mondeling overlegd. In dit geval was sprake van eenzijdig overleg met B&W?

Het Verkeersbesluit dateert 17 augustus 2017, bestond op 20 juli 2017 niet en kan geen onderdeel van het eenzijdige overleg geweest zijn.

Gedurende latere behandeling ter zitting bij de Rechtbank Noord Nederland bleek dat ook het Besluit van B&W niet in orde was. De rechtbank heeft twee zittingen moeten besteden aan de V.o.V. omdat B&W geen deugdelijke stukken konden overleggen die een sluiting van de brug rechtvaardigde.

Naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van de Ulsderbrug in het voorjaar van 2020 dienden nabij de brug wonenden en agrariërs een V.o.V. in bij de Rechtbank Noord Nederland.

De gemeenten Oldambt en Westerwolde moesten o.a. afzien van de sluiting door het ontbreken van een behoorlijk Verkeersbesluit.

Kennelijk is aan de rechter op 20 juli 2017 in het eenzijdige overleg, zonder hoor en wederhoor van de indieners, door B&W de indruk gegeven dat deugdelijke besluiten bestonden terwijl het ter zitting niet zo bleek te zijn.

B&W hebben de sluiting van de Booneschanskerbrug 21 juli 2017 zonder dat deugdelijke besluiten overlegd konden worden, tóch doorgezet.

De behandeling van het bezwaarschrift van 19 juli 2017 duurde tot 9 april 2018. Bijna 9 maanden na het indienen van het bezwaar.

Tijdens de zitting van de bezwarencommissie informeerde een van de indieners naar de naam en de beroepskwalificaties van de voorzitter, bedoeld als informatie of de voorzitter beroepsmatig wel genoeg kennis bezat om deze vooral technische discussie rond de sluiting van de Booneschanskerbrug te kunnen beoordelen?

De voorzitter weigerde, ondanks herhaald aandringen, deze informatie te geven.

De informatie kwam pas 14 april 2018 met de documenten die bij het Besluit op Bezwaar van B&W mee werden gestuurd.

De voorzitter van de bezwarencommissie van de gemeente Oldambt bleek de heer Mr. K. Jongsma te zijn en bij nadere informatie werkzaam, als griffier bij de Rechtbank Noord Nederland.

Mede door het onaangename afwerende optreden van Mr. K. Jongsma is bij indieners de indruk ontstaan dat de heer Jongsma een bemiddelende rol gespeeld heeft bij het eenzijdige overleg, buitenzitting tussen de rechter en B&W.

De gang van zaken veroorzaakte dat indieners na het Besluit op Bezwaar niet meer zinvol een bodemprocedure over de Booneschanskerbrug aanspannen konden omdat kennelijk ‘de Scheiding der Machten’ door B&W in de gemeente Oldambt en bij de Rechtbank Noord Nederland kennelijk geen gelding heeft en kennelijk niet wordt gerespecteerd.

De behandelende rechter was in een onmogelijke positie gebracht door B&W.

De rechter had zonder behoorlijk ’hoor en weder hoor’ een besluit genomen op grond van informatie van B&W waarop zij dacht te kunnen vertrouwen, maar waarvan de rechter later op de zitting(en) moest ontdekken dat deze informatie er niet was of niet klopte.

Het Verkeersbesluit van 17 augustus 2017 toont aan dat het Besluit circa 28 dagen (4 weken) later is dan de overlegdatum van 20 juli 2017.

De uitspraken van de rechter waar B&W naar verwijst om de jarenlange sluiting van de Booneschanskerbrug te legitimeren, zijn door de hiervoor geschetste omstandigheden kennelijk meer constructies van een rechter die in een noodsituatie is gebracht door B&W, dan een uitspraak waar alle belangen op een evenwichtige wijze werden afgewogen.

De zogenaamde deskundigenrapporten over de technische conditie van de Booneschanskerbrug speelden een belangrijke rol.

Ter zitting bij de Rechtbank Noord Nederland waren er geen behoorlijke rapporten. De rechter heeft onderzoek bevolen.

De zogenaamde deskundigen waren rapporten van aannemers die kennelijk dachten het werk ook te kunnen verwerven, in een tijd waar nog sprake was van een economische crisis of het werd achteraf geschreven na de sluiting van de brug op 21 juli 2017.

Het rapport van Oranjewoud spant de kroon.

Er wordt, alsof ‘waarzeggers’ aan het werk zijn, een tijdpad en toekomst geschetst en ‘voorspeld’ wanneer de brug zou gaan instorten.

In die onzin is de voorganger van de huidige Wethouder op dit dossier, gaan geloven.

Het enige concreet controleerbare in het Oranjewoud Rapport, een weergave van een dwarsdoorsnede blijkt niet een dwarsdoorsnede te zijn van een van de betonnen aanbruggen van de Booneschanskerbrug? Het heeft er helemaal niets mee van doen.

Hierdoor is het zelfs de vraag of de gebruikte informatie en dreigingsanalyse wel over de Booneschanskerbrug handelde omdat deze data, net als de de zogenaamde dwarsdoorsnede, vermoedelijk ook van een andere brug afkomstig zijn?

Gewoon intercollegiaal overleg met indertijd gemeente Bellingwedde, waar drie (3) exact overeenkomstige bruggen over het B.L. Tijdenskanaal zich bevinden,  had héél véél , werk, overlast en financiën kunnen schelen.’

Daar, heden gemeente Westerwolde, worden de bruggen in normaal onderhoud hersteld, in stand gehouden en rijdt gemotoriseerd verkeer gewoon alle jaren na 21 juli 2017 over deze bruggen die exact in dezelfde conditie zijn en dezelfde technische constructies hebben als de Booneschanskerbrug.

De heden bestaande deskundige rapporten zijn of verklaringen van aannemers of werden achteraf, na de afsluiting van de brug geschreven in opdracht van B&W.

Door indieners van de V.o.V. is verzocht om zogenaamde statische belastingproeven op de betonnen aanbruggen. 

Het centraal geplaatste middendeel van de brug was van metaal (klapbrugdeel. Hameipoort etc.) en was technisch in goede staat.

Voormalig raadslid en betondeskundige D.J. Bleeker verklaarde dat qua belasting de betonnen aanbruggen ten minste het doorlaten van personenauto’s zonder problemen konden dragen. Dat kon volgens betondeskundige D.J. Bleeker nader onderbouwd worden door statische belasting met meerdere 1000 liter waterreservoirs (= 1 ton per stuk) of met beweegbare dynamische belasting met bijvoorbeeld een zware telescoopkraan.

Het verzoek werd niet ingewilligd en de mogelijkheid werd door B&W niet geboden.

Door B&W werd vastgehouden aan een uitsluitend theoretische benadering zonder proefondervindelijke bewijzen.

De onrust rond de sluiting van de brug heeft zich nu meer dan 3 jaar voortgesleept ondanks dat meerdere malen de brug bereden werd, zonder schades of instortingen.

Het waren vrachtwagens etc. die de versperringen aan de kant hadden gezet of in vele weekends door honderden zware motoren, ook zelfs door gemotoriseerde politieagenten en marechaussee.

 Aangezegd was in de brief van 19 juli 2017 dat de brug twee jaren gesloten zou blijven.

In september/oktober 2020 is pas een begin gemaakt met werkzaamheden die in juli 2019 volgens de aanzegging afgerond hadden moeten zijn.

In de afgelopen jaren werd het beeld geschapen dat de gehele brug op instorten zou staan.

De Booneschanskerbrug bestaat uit twee vrijwel gelijke betonnen aanbruggen die ieder rusten op twee pijlers en een landhoofd. Centraal daartussen is het metalen deel van de brug geplaatst.

De discussie rond het instortingsgevaar betreft uitsluitend de dekken van twee betonnen aanbruggen die aan de oost- en westzijde zijn gelegen.

Gedurende de werkzaamheden nabij de brug is recent meerder malen met een 10 tons rupskraan (= gewicht 10-12 personen auto’s) over alle brugdelen gereden.

Zowel waren het belastingen qua gewicht en ook qua trilling die met een zware rupskraan aanzienlijk zijn. De trillingen kunnen zich doorzetten in het net van het betonijzer van de wapening in de betonnen aanbruggen wat tot verbrokkeling van het beton had kunnen leiden. 

De zware belasting had schade of instorting kunnen veroorzaken indien de aanbruggen in slechte conditie zouden geweest zijn.

Er zijn géén en nergens schades aan de brug ontstaan ook niet gedurende de veroorzaakte intensieve trillingen of schokkende bewegingen die de rupskraan in de herhaalde keren dat deze over de brug reed, maakte.

Vervolgens is met een circa 7-8 tons telescoophoogwerker op de brug gereden en gewerkt, zelfs stond de hoogwerker meerdere nachten geparkeerd (= dood-gewicht) op de westelijke betonnen aanbrug.

Het toont dat de aannemer kennelijk op de hoogte is dat de onveiligheid van de brug géén feitelijk maar slechts een (geconstrueerd) theoretisch gegeven is.

De brug heeft 12-13 oktober jl. en de weken daarvoor met de rupskraan en de hoogwerker, uiteindelijk, meerdere statische belastingproeven ondergaan met verschillende onderscheidende belastingen.

Geen schades, door deze belastingen, zijn ontstaan aan de brug.

Hiermee is aangetoond dat de brug de jaren na 21 juli 2017 feitelijk veilig te gebruiken was en dat B&W aanwonenden, mantelzorgers en andere verplegers vele jaren nodeloos overlast heeft bezorgd door hen bijvoorbeeld duizenden kilometers te laten omrijden.

Het metalen middendeel is technisch in orde en is altijd in orde geweest.

Het blijkt o.a. uit dat hergebruik in (en ‘verkoop’ aan!) Blauwestad wordt overwogen.

Het is nogal merkwaardig en oneconomisch om een brug die in goede technische staat is, elders te gaan hergebruiken in plaats van dat op de oorspronkelijke locatie zelf te doen?

Instandhouding van de brug op de huidige locatie, overeenkomstig de andere drie bruggen (in de gemeente Westerwolde) werd en wordt bepleit door de Bond Heemschut en de Stichting Landschap Oldambt. 

De Booneschanskerbrug is een kenmerkend onderdeel van het Wederopbouw-ensemble uit 1951 van vier overeenkomstige bruggen over het B.L. Tijdenskanaal.

Hierbij voegt zich het actuele gegeven dat de Booneschanskerbrug door Erfgoedloket Libau te Groningen is gerangschikt als van zeer hoge cultuurhistorische waarde.

Het houdt in, dat de brug zeer belangrijk geacht wordt als kenmerkend karakteristiek object en de betekenis die dit object geeft aan de culturele identiteit van deze locatie aan de Hamdijk dit mede in samenhang met de brugwachtershuis.

Het is daarom dat verzocht wordt, alle werkzaamheden aan de Booneschanskerbrug op te schorten om tot een heroverweging te komen die zal leiden tot het herstellen en in stand houden van de oorspronkelijke Booneschanskerbrug uit de Wederopbouwtijd en het jaar 1951.

B&W en Leden van de Gemeenteraad van Oldambt hebben een taak om de culturele waarden van Hamdijk te beschermen en ontwaarding tegen te gaan. Dit alles overziende pleit de VCP fractie voor een onafhankelijk onderzoek of de sluiting van de brug op 21 juli 2017 gerechtvaardigd was en is. Tevens pleit de VCP fractie er voor om tijdens dat onderzoek de werkzaamheden stil te leggen.

Groet,

Namens de VCP fractie,

Engel Modderman fractievoorzitter