En toch goed dat de FNV de motie van ons heeft omarmd.

Ok, als VCP zullen we bescheiden blijven. Maar toch goed dat de FNV de motie van ons heeft omarmd. Op 25 september 2017 diende de VCP een motie hierover in. De motie is aangenomen.

13 donderdag 8 februari 2018

‘Haal sociale werkplaats terug’

‘Mensen hebben recht op werk in een veilige omgeving’

AMSTERDAM Vakbond FNV wil dat de sociale werkvoorziening in ere wordt hersteld. De Participatiewet heeft na drie jaar niet het gewenste effect gehad, vindt ook CNV.

Die voorziening voor mensen die door een beperking moeilijk zelf aan werk komen, werd ruim drie jaar geleden vervangen door een nieuwe Participatiewet, met verantwoordelijkheid voor gemeenten en bedrijven. De Tweede Kamer praat vandaag over die wet. Voorafgaand heeft FNV een ‘brandbrief’ gestuurd.

,,Na 3 jaar is het wel duidelijk: zo kán het echt niet verder. De ideeën rondom de Participatiewet en de banenafspraak hebben de tekentafel duidelijk te vroeg verlaten en zijn nog extra bemoeilijkt door de bezuinigingen die daaraan werden gekoppeld. We vinden daarom dat onder meer moet worden gesproken over een eerherstel: een heropening van een vorm van sociale werkvoorziening. Het nieuwe beschutte werk komt nauwelijks van de grond”, aldus de bond.

Gemeenten stappen uit hun gemeenschappelijke regeling, omdat de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening (SW) nog steeds voortgaan, constateert de bond. FNV-bestuurder Kitty de Jong: ,,Dit leidt tot een afbraak van kostbare en met publiek geld opgebouwde kennis, expertise en infrastructuur van het SW-bedrijf. Het gevolg voor de medewerkers is gebrek aan passend en dus duurzaam werk.’’

Voor mensen die ná de intreding van de Participatiewet zijn ingestroomd, is er een groot risico om nooit aan het werk te komen. De Jong: ,,Dat kan en mag gewoon niet gebeuren in een beschaafde samenleving.”

Ze gaat ervan uit dat staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken met structurele oplossingen komt. Ook CNV stelt vast dat degenen die zo’n beschutte baan het hardst nodig hebben, die vaak niet krijgen. Dat komt doordat er tot dusver niet meer dan 735 van zulke werkplekken zijn gerealiseerd, terwijl dat er 30.000 hadden moeten zijn.

,,Een werkelijk abominabele prestatie”, vindt voorzitter Maurice Limmen. ,,Mensen hebben recht op werk in een veilige omgeving.”

De vakbond eist dat werkgevers en overheid ‘een forse extra stap’ zetten om te zorgen dat die banen er alsnog komen. Ook wil CNV dat meer werk wordt gemaakt van begeleiding, zodat mensen niet na afloop van hun contract weer aan de zijlijn belanden.

Bron DvhN

MOTIE VCP FRACTIE OLDAMBT
De raad van de gemeente Oldambt bijeen op maandag 25 september 2017, gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat,

 • Het besluit om de sociale werkvoorziening met ingang van 01-01-2015 door het kabinet te sluiten voor nieuwe gevallen, in onze regio, ongewenste effecten met zich meebrengt.
 • Personen die met een indicatie op de wachtlijsten stonden 31-12-2014 niet meer in aanmerking komen voor een werkplek bij de sociale werkvoorziening
 • Jongeren met een handicap, en daardoor een grote afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt, geen toegang meer hebben naar de sociale werkvoorziening.

Constateert dat,

 • De effecten van deze maatregel in onze regio gevolgen heeft die niet bedoeld waren in deze wetgeving.
 • De ontwikkeling van participatiebanen niet van de grond komt.
 • Jongeren en mensen met een handicap thuis komen te zitten zonder perspectief.
 • Deze wetgeving vooral in krimpgebieden voor grote problemen zorgt.


Draagt het college op,

 • De uitspraak van deze raad mede te delen aan de stuurgroep die het akkoord van Westerlee uitwerkt.
 • Het ministerie van SoZaWe en de informateur te berichten over onderstaande.
 • Jongeren met een arbeidshandicap weer toegang te verlenen tot de sociale werkvoorziening.
 • Personen die een SW indicatie hebben weer toegang te verlenen tot de sociale werkvoorziening, zolang tot er voldoende participatiebanen zijn gecreëerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de VCP
Engel Modderman

Motie aangenomen in de raadsvergadering van 25-09-2017