Motie VCP 17 juni 2019 zonneweide Finsterwolde

Dag,

Na veel discussie, vragen en informatie over het te realiseren van een zonnepark/zonneweide te Finsterwolde wil de VCP fractie graag terugkeren naar de essentie van het geheel. Er werd en is bij dit punt bezwaar gemaakt door een meerderheid van de inwoners van Finsterwolde tegen de locatie. Dit is ook door verschillende fracties aangehaald in de discussies. De meeste fracties gaven aan niet tegen de komst van een zonnepark te zijn maar wel tegen de gekozen locatie. Nu in de vergadering van 17 juni a.s. het voornemen van het college is, na een bibob onderzoek waarvan we inmiddels de uitslag weten, om het voorstel een Vvgb af te geven van de agenda te halen menen wij als VCP een motie in te dienen en terug te keren naar daar waar het allemaal om gaat; de locatie.

Mochten er meer fracties zijn die de motie mede willen ondertekenen dan hoor ik dat graag en zorg er dan voor dat de logo geplaatst wordt.

Groet,
Engel Modderman

MOTIE

De raad van de gemeente Oldambt in vergadering bijeen d.d. 17 juni 2019, constaterende dat:

  • Dat de raad besluit d.d. 18 december 2017 om agendapunt 9b. Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen Zonneweide Finsterwolde  terug te laten keren op de agenda van de raadsvergadering op 29 januari 2018.
  • Dat er op 29 januari 2018 bij punt 9a van de agenda een raadsvoorstel aan de raad voorligt om een verklaring van geen bedenkingen af te geven t.b.v. een zonneweide te Finsterwolde
  • Dat de raad besluit met 15 stemmen voor (SP3, VCP 3, PvhN 3, VVD 2, D66 2, Oldambt Aktief 1, Fractie Van der Wal 1) en 7 stemmen tegen (PvdA 4, CDA 2, ChristenUnie 1) : Geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het realiseren van een zonneweide/zonnepanelenveld van 12 hectare, op een perceel van 15 hectare, tegenover Westbaan 9, 9684 BN Finsterwolde (ten noorden van de H.J. Siemonsstraat).
  • Dat er bij genoemde vergaderingen bij verschillende fracties het draagvlak onder de inwoners van Finsterwolde zwaar meegewogen wordt  in de besluitvorming.
  • Dat draagvlak in meerderheid onder de inwoners van Finsterwolde niet aanwezig is.
  • Dat draagvlak  ook niet aanwezig is na een enquete ingesteld in opdracht van de gemeente:  Direct omwonenden – Ruim 75% is bekend met het plan voor de komst van een zonneweide in Finsterwolde; – Bijna 60% is (sterk) tegen het plan en 30% is (sterk) voor het plan; – Bijna 65% is (sterk) tegen de locatie van de zonneweide en 25% is (sterk) voor de locatie; – Ruim 60% is (sterk) tegen de omvang van de zonneweide en 30% is (sterk) voor de omvang.

Draagt het college en de raad het volgende op:

Gezien de uitslag van de enquete en bezwaren omtrent het draagvlak onder de inwoners van Finsterwolde van diverse fracties nu en in de toekomst geen medewerking te verlenen om een zonnepark/zonneweide op de locatie Kadastrale sectie H Kadastraal perceelnummer 352 ten noorden van Finsterwolde te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de VCP fractie

– Engel Modderman
– Jan Kenter
– Alma de Groot