Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde.

Raadsvoorstel Onderwerp Aanvulling Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Oldambt

Datum commissievergadering N.v.t.

Datum raadsvergadering 20 mei 2019 Zaaknummer 12036-2019 Steller Jelte van der Meer

 Portefeuillehouder(s) Cora-Yfke Sikkema Medeverantwoordelijke(n) N.v.t.

Eerdere besluitvorming en/ of vastgesteld beleid De raad heeft op 4 januari 2010 de “Gedragscode politieke ambstdragers gemeente Oldambt” vastgesteld.

Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit:

Tot vaststelling van de wijziging in de Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Oldambt.

Artikel 1 De gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Oldambt wordt als volgt gewijzigd:

  1. Na Deel II Gedragscode politieke ambtsdragers wordt “Deel III Omagangsvormen” toegevoegd B.
  2. “Deel III Omgangsvormen” komt inhoudelijk als volgt te luiden:

  1. We vallen elkaar niet persoonlijk aan.
  2. We twijfelen niet aan elkaars integriteit. Als er desondanks aanwijzingen zijn voor een mogelijke integriteitsschending dan wenden wij ons tot de burgemeester.
  3. We twijfelen er niet aan dat ieder raadslid – vanuit zijn eigen opvatting – het algemeen belang oprecht dient.
  4. We luisteren naar elkaars argumenten en beschouwen ze als bijdragen aan zorgvuldige besluitvorming.
  5. We komen in de openbaarheid op voor elkaar en voor het ambt. We accepteren niet dat een collega raadslid, wethouder of de burgemeester onheus wordt bejegend en treden daar actief tegen op, door betrokkene(n) hierop aan te spreken.
  6. Voelt iemand zich gekwetst, dan gaat hij/zij in gesprek met degene die kwetste. Indien gewenst vindt dit onder begeleiding plaats.
  7. De punten 1 t/m 6 gelden ook in onze relatie met college en ambtenaren.


Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. Samenvatting In het H2O – het overleg van raad, college en managementteam – is op 15 januari 2019 gesproken over het thema “hoe zijn onze manieren”. Uitkomst van deze bespreking is dat u respectvol met elkaar en anderen wilt omgaan.

De fractievoorzitters hebben aansluitend aangegeven een en ander te willen vastleggen in een door de raad vast te stellen statement, waarop iedereen aanspreekbaar is.

Bijlage(n) Integrale tekst gedragscode.

TOELICHTING Inleiding In het H2O – het overleg van raad, college en managementteam – is op 15 januari 2019 gesproken over het thema “Hoe zijn onze manieren”.

Daarbij is stilgestaan bij de wijze waarop raadsleden met elkaar (willen) omgaan, als ook met het college en de ambtenaren.

De uitkomst van de bespreking is dat u het belangrijk vindt dat u respectvol optreedt en dat dit ook wordt vastgelegd.

Motivatie U hebt aangegeven elkaar respectvol met elkaar (en met het college en de ambtenaren) te willen omgaan en dit te willen vastleggen.

De voorgestelde omgangsregels geven op concrete wijze invulling aan het begrip “respectvol”.

Dat draagt bij aan de duidelijkheid. Door de regels – bij voorkeur unaniem – vast te stellen krijgen ze een formele status en stelt u ze tot norm: “zo zijn onze manieren!”.

Na vaststelling van de regels bent u daarop aanspreekbaar, maar het is ook zeker wenselijk dat u elkaar er in voorkomend geval op aanspreekt.

Zo zorgt u er samen voor dat de norm gehandhaafd wordt.

Betrokkenheid (externe) partners Het college van burgemeester en wethouders, als ook het Managementteam zijn in de startfase (het zg. H2O)betrokken bij dit onderwerp.

Consequenties N.v.t. Vervolg N.v.t.

Winschoten, 9 mei 2019 Voorzitter raad en griffier van de gemeente Oldambt,

Jelte van der Meer  Griffier

Cora-Yfke Sikkema Voorzitter

VCP: “Wij bedrijven politiek en vertegenwoordigen als zodanig onze inwoners wij zijn geen naai en brei clubje!”