Verklaring VCP fractie Oldambt

Verklaring VCP omtrent informatie “Zuidas”.

Met verbazing ziet de VCP hun pogingen om de volledige informatie rondom de “Zuidas” te krijgen stranden op onwil van het college. Al maanden zijn we bezig om alle stukken in handen te krijgen. We hebben veel redenen aangehoord van ambtenaren, wethouders en van het college zelf waarom het zo ingewikkeld was om deze informatie te verstrekken.

En nu als klap op de vuurpijl heeft het college besloten dat wij de informatie en stukken mogen inzien op een laptop in het gemeentehuis. Met daarbij de voorwaarde dat wij een verklaring moeten onderteken van geheimhouding. Een belachelijke ontwikkeling in het hele verhaal. Op het moment dat je dat ondertekent mag je niets uit de stukken gebruiken, citeren of er anderszins iets mee doen. Hoe krijg je de raad monddood. Zo dus!

Deze ontwikkelingen stuiten ons zeer tegen de borst. Er vanuit gaande dat raadsleden niet integer om zouden gaan met deze stukken  ligt hier aan ten grondslag.

De verklaring van geheimhouding is echter een zaak van de raad. De raad moet verklaren in de eerstvolgende raadsvergadering dat deze stukken als geheim moeten worden bestempeld. Dat is niet wat het college zo maar even kan besluiten.

De gemeentewet is daar heel duidelijk in:

Gemeentewet

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Artikel 25

  1. De raad kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de raad worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad haar opheft.
  2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college, de burgemeester en een commissie, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de raad of aan leden van de raad overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt.
  3. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan de raad overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd.
  4. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan leden van de raad overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan de raad is voorgelegd, totdat de raad haar opheft. De raad kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht.


Als VCP kunnen wij ons niet voorstellen dat de raad zich op deze manier aan de kant kan en wil laat zetten. En mocht de meerderheid van de raad hier wel mee akkoord gaan zullen wij als VCP aandringen op een onderzoek door een externe organisatie.

Namens de VCP fractie

– Engel Modderman
– Jan Kenter
– Alma de Groot