Zon en wind in het Oldambt

Zon en wind in het Oldambt

Begin maart is er een raadsbijeenkomst geweest waarin de beleidskaders inpassing zonnevelden en kleine windmolens is besproken. De raadsleden en fractieondersteuners konden hier kaders kenbaar maken zover nog van toepassing.

Door de raad is in het verleden vastgesteld dat we in onze gemeente 100 hectare zonnevelden gaan realiseren tot 2030, dit is vastgelegd in de omgevingsvisie van 2017. Na 2025 wordt dit dan geëvalueerd en mocht er dan een andere ambitie naar voren komen om meer hectares te realiseren zal dit eerst door de raad moeten worden goedgekeurd. Wat betreft kleine windmolens met een ashoogte van 15 meter bestaat er nu reeds de mogelijkheid deze te plaatsen op boerenerven middels het bestemmingsplan buitengebied. Op boerenerven in dorpslinten moet deze mogelijkheid er nu ook komen, mits sprake van een goede ruimtelijke ordening en geen overlast voor de buren.

Iets wat de VCP fractie heeft verrast in dit concept programma is dat er nu ook opeens gesproken wordt over het toestaan van dorpsmolens met een maximale ashoogte van 60 meter, maar ook grote windmolens met een maximale tiphoogte van 200 meter. De komst van de vier windmolens op Oldambtster grondgebied nabij de N33 en de overlast welke ondervonden wordt door de rode lichtvervuiling en de hinderlijke laag frequente bromtonen zijn de afgelopen tijd volop in het nieuws. Ook het protest wat is aangetekend door de gemeente omtrent de te verhogen windmolens langs de grens in Duitsland plaats de voorgestelde weg die de gemeente wil inslaan met grote windmolens in onze gemeente in een vreemd daglicht.

Ook in het concept programma wordt zijdelings het opruimen van zonnevelden na 30 jaar gebruik besproken. De VCP fractie is hier met een voorstel gekomen om niet te bezien na deze periode hoe de eigenaar daar op kan worden aangesproken maar reeds vanaf het eerste jaar ná ingebruikname. Wij hebben voorgesteld om een fonds in het leven te roepen, noem het een “opruimfonds”, waar de eigenaar ieder jaar een x-bedrag in dient te storten zodat er na het verlopen van de vergunning alvast startkapitaal is om  het opruimen van een zonneveld te bewerkstelligen. Idee hierachter is mocht onverhoopt een eigenaar vlak voor het aflopen van de vergunning failliet worden verklaart er toch een pot geld is om de opruiming te starten zodat niet de burger / belastingbetaler hier de dupe van wordt.

En dan werden we ook nog opgeschrikt door laagfrequente bromtonen van een aantal windmolens aan de N33, er liggen al meer dan honderd klachten van omwonenden. Geluidsexpert van Muijlwijk, gemeenteambtenaar in Veendam, heeft dit vastgesteld na een tijdlang metingen te hebben uitgevoerd bij de windmolens in de nabijheid van de N33 in opdracht van drie gemeenten waaronder het Oldambt. Opmerkelijk feitje kwam aan het licht nu blijkt dat bij overlast er niks geregeld is in de vergunning om de windmolens stil te leggen. Als VCP fractie beraden wij ons om te kijken of wij tot een voorstel kunnen komen om dit in het concept programma Zon en Wind geregeld te krijgen.

namens de VCP fractie

JOHAN MEEZEN