Zon en Wind raadsvergadering 13-12-2021

Voorzitter,

Vanavond moeten wij een besluit nemen over het programma zon en wind. Geen gemakkelijke opgave.

Want wij moeten een beslissing nemen die verder gaat dan de dag van vandaag, maar een beslissing nemen die voor minimaal dertig jaar gaat gelden.

Zonder flauw te doen, menigeen hier aanwezig zal het eindresultaat niet zien.

Welke erfenis laten we na aan onze kinderen en kleinkinderen op het gebied van zon en wind.

We weten het niet.

We doen nu wat wij denken dat goed is.

Voorzitter,

In 2016 is het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en is in werking getreden in 2020. Nederland liep niet voorop in de jaren tussen 2016 en 2020 om zich alvast voor te bereiden om het akkoord alvast handen en voeten te geven.

Pas vanaf 2020 begon men voorzichtig om te denken, hoe dit te realiseren.

Dit in tegenstelling tot andere landen zoals Duitsland en Denemarken die al wel stappen hadden ondernomen.

Want  nu blijkt dat wij als Nederland ons extra moeten inspannen om ook de doelstellingen te halen.

En jammer genoeg moet het nu met stoom en kokend water.

Zonder ons te houden aan de zonneladder, eerst daken van huizen onbenutte bebouwde locaties en infrastructurele werken, dan gebieden langs infrastructurele plassen , langs stads en dorpsranden en dan pas zonneweides.

Loop, fiets door Oldambt en je kunt zelf constateren dat op zeven van de tien daken niks ligt.

Het argument dat niet alle daken geschikt zijn voor zonnepanelen vinden wij als VCP dan ook er zwak.

Een groot probleem is volgens ons de financiële constructie, als huurder ben je afhankelijk van de verhuurder en als woningeigenaar moet jezelf investeren om je huis energiezuinig te krijgen.

Dat in schrille tegenstelling van zon en wind cowboys die miljoenen subsidie krijgen van de overheid.

Waar hebben wij dat eerder meegemaakt, denk maar even aan het Groninger gasveld.

Zij de financiële lusten en wij de materiële lasten.

En dan nog iets wat ons van het hart moet. Door zomaar dit voorstel aan te nemen wakker je naar de mening van de VCP de energiearmoede alleen maar aan. Je voldoet als gemeente aan je bijdrage aan de RES, maar de inwoner van Oldambt zal hiervoor de prijs betalen.

Als al het geld gemoeid met de subsidies die uitgeven worden aan de zon en wind-cowboys, nu eens besteed zou worden om woningen energiezuiniger te maken, zouden wij als raad aan onze eerste belofte toekomen, namelijk op te komen voor al onze inwoners.

Wij hebben het gevoel dat dit voorstel allen maar ten goede komt aan de grote jongens die flink kunnen cashen, en wij, vergeten onze inwoners op het gebied van eerste levensbehoeften.

Dan het raadsvoorstel, voorzitter, op een overzicht met groene kruisjes, rode kruisjes en stipjes , het lijkt wel op stratego.

Je zou bijna door de zonneparken en windmolens het bos niet meer kunnen zien.

Want was de doelstelling van dit plan , 100 hectare zonneweides toestaan.

Even ter vergelijking honderd hectare zijn in onze beleving 200 voetbalvelden.

Immens groot dus.

Hoe ga of wil je dit doen zonder het weidse landschap te ontsieren waar we zo trots op zijn. Inpassen in wat? Onmogelijk lijkt het ons. En bleef het daar maar bij.

Met dit raadsvoorstel sluit je niet uit dat er plannen zullen worden ingediend die onze nachtrust helemaal zullen verpesten.

Denk aan het plan van het OZG. 

En er zullen nog meer aanvragen komen, want je sluit het niet uit, in het voorstel staat dat er situaties voor kunnen komen dat het beleid aangepast zou kunnen worden als de energiebehoefte zodanig toeneemt of er economische gronden zouden kunnen zijn om het beleid aan te passen.

Voorzitter, en dan het opruimen na dertig jaar.

Vaag wordt omschreven hoe men dat wil regelen.

Met het niets zeggende anterieure overeenkomst, voorzitter, hoe naïef kun je zijn als gemeente.

Zoals bekend worden zonneparken meestal doorverkocht, soms al voor er ook maar een zonnepaneel op de grond ligt. En voor de kopende partij, meestal gevestigd in het buitenland, stelt zo een overeenkomst niks voor. Met als resultaat ,wij de lusten, u de lasten, zoal al eerder is gezegd in dit stuk.

Voor onze partij heel simpel, boter bij de vis.

Wij hebben het gevoel dat er genoeg  partijen in de raad van Oldambt zullen voorstemmen . Dus zullen wij ons amendement over het opruimen van de panelen ter stemming indienen.

Voorzitter, het mag duidelijk zijn.

Het voorstel wat nu voorligt is voor onze partij te boterzacht. Om het maar cru te zeggen, terug naar de tekentafel.

En samen met een nieuw in te stellen commissie Zon en Wind te komen tot een gedragen voorstel.

 

Amendement

Met betrekking tot het raadsbesluit tot vaststelling van het programma Zon en Wind 1.0

De raad van de gemeente Oldambt in vergadering bijeen op 13 december 2021:

Constaterende dat:

  • de gemeente Oldambt wil bijdragen aan de gestelde klimaatdoelstellingen;
  • de gemeenteraad wil meewerken voor aanleg 100 hectare zonnevelden;
  • er bij de gemeente Oldambt het tienvoudige aan aanvragen zijn gedaan;
  • industrie en bedrijven nu 670 hectare zonnevelden nodig zijn wil men voor duurzaamheid gaan wat betreft het gebruik aan elektriciteit;
  • aangaande de sloop na 30 jaar de kosten voor de uitbater zijn, tenzij anders wordt overeengekomen;
  • bij elke afgifte van een vergunning  men afzonderlijke afspraken over deze kosten wil gaan maken;

Overwegende dat:

  • Indien er een opruimfonds wordt ingesteld er na 30 jaar voldoende financiële middelen aanwezig zijn om verzekerd te zijn dat daadwerkelijk een zonnepark wordt opgeruimd.

  • Indien het opruimfonds standaard in de omgevingsvergunning wordt opgenomen er duidelijkheid is voor elke aanvrager van een zonnepark.

  • Dit een besparing qua tijd en onderhandelingen met zich mee kan brengen voor het college en ambtelijk apparaat.

Besluit:

De tekst op bladzijde 26 onder punt 6. Sloop te wijzigen in onderstaande tekst:

In de omgevingsvergunning wordt de voorwaarde opgenomen dat het zonnepark na afloop van de termijn van 30 jaar weer wordt opgeruimd en dat het terrein in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. De staat waarin het terrein wordt opgeleverd is afhankelijk van de natuurwaarden op dat moment.

In de omgevingsvergunning wordt de voorwaarde opgenomen dat de eigenaar van het zonnepark elk jaar, vanaf dag 1 na oplevering, 100.000 euro per hectare zonneveld in het opruimfonds stort. Dit voor de duur van de afgegeven omgevingsvergunning.

Dit fonds wordt beheerd door de gemeente Oldambt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de VCP fractie

Engel Modderman