Bijdrage Alma de Groot VCP fractie Oldambt. School De Stuwe.

Voorzitter,

Maandagmorgen, omstreeks half elf een telefoontje. Een mevrouw die met verstikte stem vraagt of ik even tijd voor haar heb om haar verhaal aan te horen.

Ze begint, Mevr. de Groot, ik bel niet voor mezelf, maar voor mijn dochtertje. Ze is vanmorgen om kwart over zeven opgehaald door het taxibusje om naar school te gaan. Ze moet zo vroeg weg om nog meer kinderen op te halen om naar school te gaan. En dit gaat al weken zo. ’S Morgens vroeg weg en ’s middags laat thuis . Oververmoeid, prikkelbaar ons gezin gaat er bijna onderdoor. Zij heeft een geestelijke achterstand en is aangewezen op speciaal onderwijs. We hoopten dat ze geplaatst kon worden op de Stuwe in Winschoten.

Maar niet dus, ze is op de wachtlijst geplaatst wegens ruimtetekort op die school. Er moest een hoop geregeld worden toen dat bekend werd. Vervoer van en naar school, administratief papierwerk en gesprekken op de nieuwe school. Wij kregen niet de indruk dat de school waar ze nu op zit haar het onderwijs en aandacht kon geven die ze nodig had. Maar je hebt geen keus, een kind moet naar school en zich ontwikkelen.

Vriendjes en vriendinnetje? Nee die heeft ze niet. Kinderen bij haar uit de klas komen hier niet vandaan. U kunt zich voorstellen wat voor een verdriet dat is, bij haar, maar ook bij ons.

Nu hoor ik altijd, de jeugd heeft de toekomst. En dat dat geld ook voor onze dochter, alleen we voelen en merken dat niet.

We hoopten dat de nieuwbouw van de Stuwe de kansen vergrootte dat ze in de buurt naar school kon in de nabije toekomst. Maar elke keer wordt dit door geschoven. Heeft onze dochter dan niet de toekomst die anderen wel hebben? Hoe zit het met haar sociale contacten?

Wij willen niemand tot last zijn, we zullen haar zelf naar school brengen. Maar hoelang gaat dit nog duren voordat dit zal gebeuren?

Voorzitter, een verhaal waar ik niks aan toe te voegen heb.

Elke keer horen wij dat kinderen passend onderwijs moeten krijgen, maar dat verhaal geldt blijkbaar niet voor iedereen.

De fractie van de VCP vind dat er niet gewacht moet worden met de nieuwbouw bij de Stuwe, en dient daarom dan ook de volgende motie in…….

Motie uitbreiding De Stuwe

De raad van de gemeente Oldambt, bijeen op 12 november 2018;

Gehoord de beraadslaging

Overwegende

  • Het voornemen van het college om de uitbreiding van De Stuwe uit te stellen niet in overeenstemming is met de problematiek kinderen met een leerachterstand.
  • Er in 2017 al een aanvraag is geweest om uitbreiding van de capaciteit van De Stuwe
  • Dit om onduidelijke redenen niet adequaat is benaderd
  • De praktijk nu momenteel is dat kinderen die aangewezen zijn op specialistisch onderwijs niet het onderwijs krijgen dat nodig is voor hun ontwikkeling


Draagt het college op

  • De uitbreiding van De Stuwe naar voren te schuiven, en de financiële middelen beschikbaar te stellen om in 2019 te beginnen met de uitbreiding
  • Dit geld te halen uit de algemene reserves.


En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fractie van de VCP

 

Beloond met de toezegging dat in 2019 begonnen wordt met de uitbreiding.