De STRIJD gaat DOOR!

Het communisme heeft in de dorpen, die gezamenlijk de gemeente Oldambt vormen, een rijke geschiedenis. Communisten hebben in die geschiedenis heel wat tegenslagen moeten verwerken. De uitsluiting van communisten in de moeilijke jaren dertig, de moord op talrijke kameraden door de fascisten in de jaren 1940-1945, de hysterische aanvallen tijdens de “Hongarije-crisis” in 1956 en de totale afbraak van de CPN in de tachtiger jaren vormen daarvan trieste voorbeelden. Toch zijn er, ook in de gemeente Oldambt, altijd weer inwoners die zich laten inspireren door de werken van Marx, Engels en Lenin. Zij komen tot het inzicht dat zij onder kapitalistische verhoudingen per definitie altijd aan het kortste eind trekken. Zij gaan de strijd aan voor een betere maatschappij: een socialistische maatschappij.

De VCP afdeling Oldambt staat in die traditie.

In de gemeente Oldambt worden de gevolgen van het  regeringsbeleid door velen aan den lijve gevoeld. Ondanks de jubelzangen van  VVD, CDA, D66 en CU over de economische ontwikkelingen, gaat het de inwoners steeds slechter. Meer dan ooit is het dan ook noodzakelijk dat communisten een ander geluid laten horen. Dat gebeurt gelukkig in toenemende mate. De VCP afdeling Oldambt volgt de nationale en internationale trend binnen de communistische beweging.

Communisten, jong en oud, zetten er de schouders weer onder! Ook op lokaal niveau hebben communisten heel wat te verduren. In de afgelopen jaren heeft de VCP fractie, met 3  zetels in de gemeenteraad, het de politiek in Oldambt behoorlijk lastig gemaakt. En dat succes maakt blijkbaar jaloers! De zittende partijen bestrijden de VCP met middelen die de grenzen van het politiek fatsoen verregaand overschrijden. Communisten beklagen zich daar echter niet over, integendeel. Zolang burgerlijke partijen zich aaneensluiten tegen de communistische partij, weten communisten dat ze het bij rechte eind hebben.

De VCP afdeling Oldambt beperkt haar activiteiten niet tot het gemeenteraadswerk. Zo veel mogelijk wordt er op meerdere fronten voor de belangen van de inwoners gestreden. Acties in dorpen, buurten en bedrijven kunnen op steun van de VCP afdeling rekenen. Communisten zien individuele belangenbehartiging, zoals advisering in de doolhof van sociale voorzieningen en ondersteuning bij juridische procedures, als uiterst belangrijk.

Deze strijd op alle fronten, die eigen is aan communistische partijen, heeft in Oldambt tot  resultaat geleid. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat de VCP afdeling Oldambt de komende jaren op dezelfde wijze verder wil werken. Als afdeling beperken wij ons tot deze strikt gemeentelijke aangelegenheden.

De regering (VVD, CDA, D66 en CU) gaat uit van de decentralisatie-gedachte. Steeds meer taken worden vanuit de centrale overheid overgeheveld naar lagere overheden zoals gemeenten. Het geld dat nodig is voor het uitvoeren van deze gedecentraliseerde taken kan door de gemeenten echter niet worden opgehoest. In feite is de in gang gezette decentralisatie een totale bezuinigingsronde.

Gemeenten worden gedwongen gemeentelijke lasten te verhogen en te bezuinigingen op voorzieningen. Voor Oldambt, een plattelandsgemeente met verspreid liggende dorpen, is het regeringsbeleid zonder meer funest. De inspecteur gemeentefinanciën gaat er van uit dat Winschoten als zogenaamd kernstad enkele voorzieningen in stand moet houden. De voorzieningen in de omliggende dorpen kunnen wel verdwijnen. Voor de dorpen Nieuw-Scheemda/t’Waar, Nieuwolda, Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Ganzedijk, Beerta, Westerlee, Heiligerlee, Drieborg en Bad Nieuweschans is dit de doodsteek. Het platteland raakt ontvolkt!

Het zittend college heeft geen enkel antwoord op deze problemen. Enerzijds wordt, volkomen ten onrechte, de regering als enig schuldige voor de financiële problemen van de gemeente Oldambt aangewezen. Anderzijds doet men voorkomen alsof het allemaal niet zo’n vaart loopt.

De VCP houdt het zittend college voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ontstane situatie. De gemeente Oldambt is gestart met een begrotingsoverschot. We zitten nu met een tekort van 3 miljoen. Er is in de afgelopen raadsperioden met geld gesmeten. De opgestapte wethouder en zittend wethouder van financiën hebben aangetoond dat zij niet in staat (waren) zijn om binnen een vastgestelde begroting te werken. Bij voorstellen tot het doen van onzinnige uitgaven heeft de VCP in de gemeenteraad altijd tegen gestemd. Deze opstelling zal in de toekomst niet gewijzigd worden.

De VCP beoordeelt de situatie van de Oost-Groningse gemeenten als uiterst zorgelijk.

De huidige PvdA, VVD en PvhN (incl. de H7 fracties te weten: GBO, CDA, D66, CU) gemeentebestuurders klagen weliswaar steen en been, maar ze zijn blijkbaar nog niet in staat of nog niet bereid om binnen hun eigen partijen en/of op landelijk niveau een vuist te maken. Het gemeentebestuur van Oldambt kiest er voor de kop in het zand te steken. De VCP afdeling Oldambt stelt zich op het standpunt dat de Oost-Groningse gemeenten slechts door middel van samenwerking de centrale overheid tot een ander beleid kunnen dwingen. Daarbij is het absoluut noodzakelijk dat de bevolking duidelijk geïnformeerd wordt over wat hen boven het hoofd hangt.

De VCP afdeling heeft zich tijdens de raadsperiode op het standpunt gesteld dat de bestuursrechtelijke rechtsbescherming in de gemeente volstrekt onvoldoende is. Het zittend college heeft herhaaldelijk laten blijken niet op de hoogte ze zijn van de meest simpele regels van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. Binnen het ambtenarenapparaat ontbreekt het ten ene male aan voldoende deskundigheid op dit terrein. Verloren rechtszaken hebben de gemeente dan ook bakken met geld gekost.

Het aantal banen in de gemeente is uiteraard veel te gering. Grootschalige werkloosheid is een kenmerk van het kapitalistische systeem. De kapitalist veroorzaakt met opzet werkloosheid. Hoe meer werklozen, hoe lager de loonkosten en hoe hoger de winsten. Investeringen hebben vaak tot doel het beschikbare werk door nog minder mensen te laten doen. De VCP afdeling stelt zich kritisch op bij iedere nieuwe bedrijfsuitbreiding of -vestiging in onze gemeente. Initiatieven zullen beoordeeld moeten worden op grond van hun daadwerkelijke invloeden op de gemeentelijke en regionale arbeidsmarkt. De gemeenteraad zal dan ook, in hechte samenwerking met de gemeenteraden uit de omliggende gemeenten, directe zeggenschap over het invullen van de industrieterreinen moeten behouden. De VCP afdeling Oldambt is tegen een geprivatiseerde regionale instantie die industrieterreinen beheerd en uitgeeft.

De voorzieningen voor jongeren in de verschillende dorpen staan zwaar onder druk. In de huidige ontwikkeling zijn jeugdsosen in de dorpen gesloten. Het zittend college heeft de zaak gewoon op zijn beloop gelaten. Talrijke afspraken met jongerenorganisaties zijn niet nagekomen.

In navolging van het kabinet ziet het zittend college jongeren voornamelijk als een lastig probleem. De laatste jaren is er immers alleen maar bezuinigd op onderwijs en op jongerenwerk. Het is uiterst goedkoop om bijstandsmoeders te verwijten dat ze te weinig toezicht op hun kinderen houden en ze tegelijkertijd een sollicitatieplicht op te leggen.

De VCP Oldambt zal zich tegen iedere directe of indirecte verslechtering van de positie van jongeren keren. Het realiseren van jeugdsosen in de dorpen staat daarbij voorop.

Het kabinet, met de VVD voorop, heeft de werking van de vrije markt op de Nederlandse samenleving losgelaten. Of het nu gaat om het openbaar vervoer, een voetbalclub, een school of een verzorging-verpleeghuis, iets is pas waardevol als er geld aan verdiend kan worden. Door middel van privatiseringen kunnen kapitaalbezitters de krenten uit de pap halen.

In het betaalde voetbal worden schatten verdiend, terwijl amateur-voetballers straks geen behoorlijk veld meer hebben om op te spelen. Drukke bus- en treinverbindingen zijn in de klauwen van (vaak buitenlandse) ondernemingen, maar dorpen op het platteland zijn onbereikbaar. Mensen die een baan hebben zijn in het systeem geld waard, als zij ziek worden krijgen ze met voorrang een behandeling. Mensen die geen baan hebben, bijvoorbeeld omdat ze na tientallen jaren van hard werken van de AOW leven, kosten alleen maar extra als ze ziek worden. Zij kunnen achter aan de wachtlijst aansluiten. De mens is handelswaar!

Engel Modderman

VCP Oldambt