De Verenigde Communistische Partij

Het doel van de Verenigde Communistische Partij is het communisme.

Het communisme is een maatschappelijke ordening waarin klas­sentegenstellingen en de daarmee gepaard gaande uitbuiting zijn opgeheven. Het communistisch principe: “Ieder draagt naar vermogen bij en ieder ontvangt naar behoefte”, garandeert een werkelijk vrije ontwikkeling van iedereen.

Het socialisme is een noodzakelijke overgangsperiode om tot een communistische maatschappij te komen. Het socialisme kenmerkt zich door de dictatuur van het proletariaat. In een socialistische staat zijn de machtsverhoudingen, in vergelij­king met de huidige bur­gerlijk/liberale staten, omge­keerd. De uitbuiters zullen door hun vroegere slachtoffers ge­dwongen worden hun onmenselij­ke praktijken te staken.

De revolutionaire omwenteling van de huidige burger­lijk/libe­rale staten naar socialistische staten kan slechts plaatsvin­den door middel van aanhoudende klassen­strijd. De Verenigde Commu­nistische Partij stelt zich in deze strijd geheel aan de kant van de onderdruk­te en uitgebui­te mensenmas­sa’s. De Verenigde Communistische Partij voert deze strijd waar mogelijk in samenwerking met andere vooruitstrevende en democratische organisaties.

De Verenigde Communistische Partij staat in de traditie van het 150-jarig communisme. Communistische partijen hebben overal ter wereld geweldige resultaten geboekt in hun strijd om een menswaardige samenleving. De Verenigde Communistische Partij eert vooral de miljoenen communisten die deze strijd met inzet van hun eigen leven gevoerd hebben.

De recente neergang van veel communistische partijen heeft echter ook de zwakke kanten van de communistische traditie bloot gelegd. Een aantal communistische partijen zijn in de loop der tijd verworden tot hiërarchische organisa­ties, die in hun praktisch optreden nauwelijks ver­schillen van de uitbui­ters die ze zouden moeten bestrijden. Het is begrijpelijk en terecht dat de bevolking in veel landen geen enkel ver­trouwen meer heeft in dit soort partijen.

De Verenigde Communistische Partij wil zich van deze negatieve aspecten van de communistische traditie bevrijden. Voorwaarde hiervoor is de onverkorte toepassing van het door Lenin ont­wikkelde democratisch-centralisme als organisatieprincipe van de partij. De toepassing van het democratisch-centralisme garandeert zowel interne partijdemocratie als eensgezind optre­den van de partijleden in de klassenstrijd.

De Verenigde Communistische Partij richt zich met haar activitei­ten op de politieke werkelijkheid zoals die zich vandaag de dag aan de bevolking voordoet. De theorieën die in de loop der tijd door talrijke communisten ontwikkeld zijn, vormen daarbij een noodzakelijke inspiratiebron. Het bestuderen van deze theo­rieën is voor de Verenigde Communistische Partij echter geen doel op zich. Het verketteren van goedwillende mensen op grond van spits­vondige interpretaties van de theorie wordt door de Verenigde Communisti­sche Partij resoluut afgewezen.

De Verenigde Communistische Partij rekent niet op snelle en spec­taculaire resultaten. Wij leven in een tijd waarin de eigena­ren van de productiemiddelen welhaast onbeperkt hun gang kunnen gaan. Op nationaal niveau uit zich dat onder andere in een steeds verdergaande afbraak van sociale voorzieningen, het verslechteren van werkomstandighe­den, het verlagen van de lonen van grote groe­pen werknemers en het verwoes­ten van het natuur­lijke milieu.

Op internationaal niveau nemen de gewa­pende conflicten, waar­bij imperialistische belan­gen de boven­toon voeren, steeds meer toe. Door oorlogen, armoede en on­recht zijn miljoenen mensen van huis en haard verdreven. In deze tijd lijken communisti­sche idealen verder weg dan ooit. Het is echter aan de commu­nisten zèlf om door middel van praktisch hande­len­ duidelijk te maken dat het communisme een uitweg uit de huidige chaos en misère biedt. Daarbij kan het communisme niet zonder de geest­drift, de energie en de frisse, nieuwe inzichten van de jeugd.

De Verenigde Communistische Partij wil op grond van voornoemde uitgangspunten de strijd voor het verwezenlijken van het communisme aangaan.

Wie de strijd aangaat kan verliezen, wie de strijd niet aangaat heeft al verloren!!!!